Bendrosios „RT Tax“ paslaugų teikimo sąlygos ir terminai

 1. Bendrai

Sveiki atvykę į mūsų svetainę. Prie šių sąlygų ir terminų (ST) bus pateiktos sąlygos ir terminai, kuriais „Unitrust Finance, Inc.“ (veikiantis kaip „RT Tax“) („mes“) teiks mokesčių grąžinimo ir (arba) susijusias paslaugas Klientui („Jūs“).

Mūsų siūlomoms paslaugoms taikomos šios ST ir Jūsų pasirašyta mokesčių gražinimo paslaugų teikimo sutartis („Sutartis“). Naudodamiesi viena iš mūsų paslaugų, išreiškiate sutikimą tiek su ST, tiek su Sutartimi. Jeigu nesutiksite su ST, mes negalėsime Jums teikti paslaugų. Jeigu turite klausimų dėl šių ST, Sutarties ir(arba) mūsų paslaugų, susisiekite su mumis elektroniniu paštu info@rttax.com.

 1. Paslaugos

„RT Tax“ – tai internetinių paslaugų tiekėjas, teikiantis mokesčių grąžinimo iš užsienio šalių (Didžiosios Britanijos, Airijos, Vokietijos, JAV, Norvegijos, Danijos, Austrijos) ir susijusias paslaugas, kai susigrąžinami asmeniniai pajamų mokesčiai, sumokėti, dirbant užsienyje, arba kitais pagrindais.

„RT Tax“ paslaugomis gali naudotis vyresni nei 18 metų asmenys, turintys teisę sudaryti teisiškai susaistančias sutartis.

Už mūsų teikiamas paslaugas imamams paslaugų mokestis, numatytas šiose ST (daugiau informacijos rasite ST 9 straipsnyje) ir Sutartyje.

 

 1. Dokumentų pateikimas

Kad galima būtų pradėti mokesčių susigrąžinimo procesą, Klientas turi pasirašyti su mumis Sutartį ir pateikti atitinkamą informaciją, t.y. užpildyti mūsų pateiktas formas (popierines arba internetinės informacijos formas) bei pateikti dokumentus (originalus ir kopijas), reikalingus mokesčiams susigrąžinti. Atkreipkite dėmesį, kad turite pateikti mums savo banko sąskaitos numerį ir kitus duomenis, numatytus atitinkamoje formoje, nes susigrąžinti mokesčiai (atėmus mūsų taikomą paslaugų mokestį) bus pervedami į Jūsų banko sąskaitą arba sumokami kitu būdu (daugiau informacijos rasite ST 5 straipsnyje).

Klientams, siekiantiems susigrąžinti mokesčius iš JAV: kadangi grąžinami mokesčiai (atėmus mūsų taikomą paslaugų mokestį) bus pervedami į „Payoneer, Inc“ kortelę, turite užsiregistruoti ir gauti „Payoneer, Inc“ kortelė. Mokesčių grąžinimo procesą galime pradėti tik po Jūsų registracijos. „Payoneer, Inc“ kortelės pavyzdį rasite adresu www.payoneer.com.

Skirtingose šalyse reikia skirtingų formų ir dokumentų. Šio tinklalapio www.rttax.com pagrindinio puslapio viršutinėje juostoje rasite Sutarties pavyzdį ir atitinkamų formų bei dokumentų, reikalaujamų kiekvienoje šalyje, sąrašą.

Užpildytų dokumentų rinkinys turi būti pateikiamas „RT Tax“ popieriniame formate. Jis turi būti pristatomas atitinkamam „RT Tax“ regioninio atstovo skyriui arba siunčiamas į šį skyrių paštu. Kontaktinius pristatymo adresus rasite, pasirinkę atitinkamą šalį šio tinklalapio pagrindinio puslapio viršutinėje juostoje.

Klientams, siekiantiems susigrąžinti mokesčius iš JAV: be aukščiau nurodytų būdų, dokumentų rinkinys gali būti pateikiamas ir elektroniniu paštu arba per internetinę paskyrą, sukurtą mūsų tinklalapyje.

 1. Kliento paskyra

Mūsų tinklalapyje savo paskyrą gali susikurti tik Klientai, siekiantys susigrąžinti mokesčius iš JAV („Paskyra“). Tai jie daro savo iniciatyva, prieš pateikdami dokumentus. Bet kokiu atveju, Klientas, siekiantis susigrąžinti mokesčius iš JAV, neprivalo susikurti Paskyros, prieš pateikdamas dokumentus (jie turi galimybę atnešti mums dokumentus tiesiogiai arba atsiųsti juos paštu).

Kiekvieną kartą, gavę mūsų Kliento užpildytus dokumentus, mes sukuriame jam Paskyrą (išskyrus aukščiau numatytas išimtis, kai Klientas, siekiantis susigrąžinti mokesčius iš JAV, jau būna susikūręs Paskyrą savo iniciatyva). Mes suteikiame jam prisijungimo prie Paskyros duomenis. Taip galite stebėti savo mokesčių susigrąžinimo proceso eigą. Klientas, siekiantis susigrąžinti mokesčius iš JAV, irgi gali pateikti dokumentų rinkinį per Paskyrą, tačiau tokios galimybės neturi Klientai, siekiantys susigrąžinti mokesčius iš kitų šalių.

Paskyra yra nemokama.

Kurdami/ naudodamiesi Paskyra ir „RT Tax“ paslaugomis, privalote laikytis žemiau nurodytų taisyklių:

Nurodyti profilio duomenys turi būti teisingi, pilni ir nuolat atnaujinami. Negalima registruotis keletą kartų;

Draudžiama savo slaptažodį pasakyti kitam asmeniui arba naudotis kito asmens vartotojo vardu ir slaptažodžiu. Prisijungimo duomenys (įskaitant slaptažodį) turi būti saugomi paslaptyje. Turite imtis atitinkamų priemonių, kad išvengtumėte neleistino naudojimosi Paskyra. Jeigu trečiosios šalys sužino prisijungimo duomenis, jie turi būti nedelsiant pakeisti.

Galite bet kada panaikinti savo Paskyrą, nenurodydami priežasčių;

Neužsiimkite jokia veikla, kuriai naudojama medžiaga, kuri yra:

 1. neteisėta arba kuria siekiama skatinti ar įvykdyti bet kokią neteisėtą veiką;
 2. įžeidžianti, užgauli, šmeižikiška, pornografinė, grasinanti arba nepadori;
 3. kurios turinys piktavališkas, pavyzdžiui, kenkimo programa, Trojos arkliai ar virusai, arba kuri kitaip trukdo vartotojui prieiti prie „RT Tax“ paslaugų;
 4. pamėgdžioja arba iškreipia Jūsų sąsajas su kitu vartotoju, fiziniu arba juridiniu asmeniu, arba yra kitokio apgaulingo, melagingo ar klaidinančio pobūdžio;
 5. trukdo arba kitaip žlugdo „RT Tax“ paslaugas, gadina, pažeidžia arba bando ištirti, nuskaityti ar patikrinti „RT Tax“ paslaugų, „RT Tax“ ar jos partnerių kompiuterinių sistemų, tinklų, vartojimo taisyklių, saugos komponentų, autentikavimo priemonių ir kitų apsaugos priemonių silpnąsias vietas.

 

 1. Mokesčių susigrąžinimo procesas

Kai Klientas pateikia visus reikalaujamus dokumentus „RT Tax“ arba „RT Tax“ regioniniam atstovui, jie perduodami „RT Tax“ dokumentų tvarkymo skyriui. Klientams, siekiantiems susigrąžinti mokesčius iš JAV: „RT Tax“ dokumentų tvarkymo skyrius pradeda registruoti dokumentus tik, kai Klientas užsiregistruoja „Payoneer, Inc.“ Kortelei gauti.

„RT Tax“ dokumentų tvarkymo skyriui gavus dokumentus, Klientas elektroniniu paštu gauna pranešimą apie apytikslę grąžintiną sumą. (Jeigu negaunate tokio pranešimo, susisiekite su „RT Tax“ elektroniniu paštu info@rttax.com).

Vėliau „RT Tax“ specialistai analizuoja visus dokumentus ir nusiunčia mokesčių grąžinimo deklaracijas mokestinėms įstaigoms.

Gavusi grąžinamą sumą, „RT Tax“ praneša Klientui (elektroniniu paštu), kad grąžinami mokesčiai buvo pervesti į Kliento nurodytą banko sąskaitą, o jeigu Klientas siekia susigrąžinti mokesčius iš JAV – į Kliento „Payoneer, Inc“ kortelės sąskaitą.

 1. Atsakomybė

Mes neatsakome už netektas pajamas, prarastą pelną, reputaciją, netektus klientus, panaudojimą ar prarastas galimybes, net ir tuo atveju, kai žinojome, kad tokie nuostoliai ar praradimai buvo galimi, ir neatsakome už jokius netiesioginius, atsitiktinius, specialius ar logiškai išplaukiančius nuostolius ar žalą, nepriklausomai nuo jų atsiradimo priežasties, įskaitant, bet neapsiribojant sutarties pažeidimu, aplaidumu, tyčiniais veiksmais ar neveikimu.

Mes neatsakome už įsipareigojimų Jums nevykdymą, kai taip atsitinka dėl ne mūsų valioje esančių aplinkybių, pvz. (neapsiribojant): (i) stichinių nelaimių, įskaitant žemės drebėjimus, ciklonus, audras, potvyniu, gaisrus, ligas, rūką, sniegą ar šaltį; (ii) nenugalimos jėgos aplinkybių, pvz. (neapsiribojant) karo, nelaimingų atsitikimų, valstybės priešų veiksmų, streikų, embargų, oro pavojų, vietinių ginčų ar pilietinių neramumų; (iii) trečiųjų veiksmų nusikalstamų veiksmų, pvz., vagystės ar padegimo; (iv) Jūsų veiksmų ar neveikimo; (v) mūsų atsisakymo atlikti Jums neteisėtus mokėjimus.

„RT Tax“ neprisiima atsakomybės už:

 1. vėluojančius susigrąžinti mokesčius, jeigu už vėlavimą atsakinga užsienio mokesčių ar kita kompetentinga įstaiga;
 2. nesugrąžintus mokesčius, mokesčių įsiskolinimus ar kitas neigiamas pasekmes, atsiradusia dėl Kliento pateiktos melagingos, netikslios ar nepilnos informacijos arba dėl ankstesnių Kliento finansinių įsipareigojimų užsienio mokestinėms ar kitoms institucijoms;
 3. neigiamas pasekmes Klientui, atsiradusias dėl pasikeitusių įstatymų, taisyklių, reglamentų ir tvarkų, taikomų mokesčių susigrąžinimui;
 4. papildomus banko mokesčius, jeigu bankui tenka pakartoti pavedimą dėl neteisingų ar nepilnų pateiktų duomenų;
 5. už kitus mokesčius, kuriuos taiko Kliento ar tarpininkaujantis bankas;
 6. „RT Tax“ neatsako, jeigu Klientas jau susigrąžino mokesčius; yra įsiskolinęs atitinkamai mokesčių įstaigai; mokesčių įstaiga priima sprendimą, kad Klientas neturi teisės į mokesčių susigrąžinimą.

 

 1. Grąžinama suma

„RT Tax“ tik apytiksliai apskaičiuoja susigrąžinamas sumas. Šios apytikslės sumos apskaičiuojamos pagal susigrąžintų sumų vidurkį panašiais atvejais ankstesniais mokestiniais metais. Galutinę grąžinamą sumą apskaičiuoja ir sumoka atitinkamos šalies kompetentingos mokesčių įstaigos.

Kai šalyje, iš kurios prašoma mokesčių grąžinimo, pasikeičia atitinkami mokesčių įstatymai arba tos šalies mokestinių institucijų taisyklių ir įstatymų aiškinimas ar vykdymas, „RT Tax“ savo įsipareigojimą pasirūpinti mokesčių grąžinimu įvykdys, kiek leis įstatymai, atitinkamos šalies mokestinių institucijų taisyklių ir įstatymų aiškinimas ar vykdymas. Sprendimą dėl tikslios grąžinamos ar skolingos sumos priima atitinkama mokesčių įstaiga.

 1. Grąžinimo laikotarpis

„RT Tax“ pasirūpins grąžinimu kaip galima operatyviau, priklausomai, ar Klientas pateikia visus reikalingus dokumentus ir to, ar atitinkamas mokesčių skyrius veiksmingai išnagrinėja prašymą susigrąžinti mokesčius.

„RT Tax“ tinklalapyje ir skirtingoje reklaminėje medžiagoje nurodytas grąžinimo laikotarpis – tai dažniausiai pasitaikantis mokesčių grąžinimo laikotarpis, tačiau jis gali būti tiek trumpesnis, tiek ilgesnis. Jis priklauso nuo Kliento pateiktų dokumentų ir užsienio mokesčių institucijų darbo greičio.

Nors „RT Tax“ negali kontroliuoti mokesčių institucijoms reikalingo laiko, mes stengiamės sugrąžinti Jūsų mokesčius per įmanomai trumpiausią laiką.

 1. Paslaugų mokestis ir papildomi mokesčiai

„RT Tax“ taiko skirtingą paslaugų mokestį kiekvienai užsienio šaliai, iš kurios susigrąžinami mokesčiai.

„RT Tax“ netaiko išankstinio paslaugų mokesčio Klientui. „RT Tax“ paslaugų mokestis išskaitomas iš grąžinamos sumos, prieš pervedant ją Klientui. Klientas sutinka atlyginti „RT Tax“ už prašymo grąžint mokesčius pateikimą. Jeigu atitinkama mokesčių įstaiga atsiunčia grąžinimo čekį arba pervedą pinigus tiesiai į Kliento banko sąskaitą, o ne „RT Tax“, Klientas turi sumokėti atitinkamą paslaugų mokestį „RT Tax“.

Mokėtina PVM (jeigu taikoma) suma bus pridedama prie RT Tax paslaugų mokesčio ir visų papildomų mokesčių. Paslaugų teikėjas gali vienašališkai pakeisti paslaugų įkainius ir papildomus mokesčius. Nauji įkainiai ir mokesčiai bus taikomi visiems Kliento prašymams suteikti Paslaugas, kurie buvo pateikti po to, kai Klientas gauna pranešimą apie įkainių (mokesčių) pasikeitimą.

Klientams, siekiantiems susigrąžinti mokesčius iš JAV: atsiminkite, kad kai kuriais atvejais mūsų Klientas negali pasinaudoti mokesčių grąžinimu, nes paaiškėja, kad Klientas ne permokėjo mokesčių JAV teritorijoje, o yra juos skolingas. Kaip žinote, mokesčių deklaracija JAV mokesčių institucijoms turi būti pateikta ir mokestinių įsiskolinimų atveju. Jeigu Jūsų prašoma grąžintina mokesčių suma yra per maža (t.y., ji nepadengtų mūsų paslaugų mokesčio) arba esate skolingas mokesčių, mūsų teikiamoms paslaugoms bus taikomos tokios sąlygos:

 1. išsiaiškinę, kad Jums grąžintina mokesčių suma yra per maža, kad padengtų mūsų paslaugų mokestį arba kad turite mokestinių skolų, mes visada su Jumis susisieksime elektroniniu paštu ir paprašysime tolesnių nurodymų (t.y., ar pageidaujate nutraukti mokesčių susigrąžinimo procesą, ar norite tęsti mokesčių deklaracijos pateikimą);
 2. jeigu pageidausite nutraukti mokesčių susigrąžinimo procesą, mes papildomu elektroniniu laišku patvirtinsime nutraukimą;
 3. jeigu norėsite tęsti mokesčių deklaracijos pateikimą, mes apskaičiuosime ir nurodysime, kokią įsiskolinimo sumą turite sumokėti mokesčių institucijai, koks mūsų paslaugų mokesčio dydis ir pateiksime informaciją, kaip sumokėti šį mokestį. Jeigu sutinkate su mūsų paslaugų mokesčio dydžiu ir jį sumokate, mes pateiksime Jums deklaracijos projektą ir tolesnes instrukcijas, kaip jį pasirašyti ir išsiųsti. ATSIMINKITE: Jūs vienintelis atsakote už mokesčių deklaracijos pasirašymą ir išsiuntimą (mes nepasirašysime ir nepateiksime jos mokesčių institucijai Jūsų vardu). Be to, Jūs vienintelis atsakote už mokestinių skolų sumokėjimą mokesčių institucijai.
 4. kai nepateikiate mums instrukcijų, kaip toliau elgtis, mes daugiau neatliekame jokių veiksmų dėl Jūsų mokesčių deklaracijos pateikimo (nors Jūsų bylos iškart neištriname). ATSIMINKITE: Jūs vienintelis atsakote už mokesčių deklaracijos pateikimą mokesčių institucijai. Mes jos niekada nepateiksime be Jūsų nurodymo ir Jums iš anksto nesumokėjus mūsų paskaičiuoto paslaugų mokesčio.

Jeigu susigrąžinamų mokesčių suma, dėl kurios galite kreiptis, yra per maža, kad būtų grąžinta, bet jos užtenka mūsų paslaugų mokesčiui padengti, mes parengiame ir pateikiame mokesčių deklaraciją Jūsų vardu, tačiau Jūs į savo sąskaitą nesusigrąžinsite mokesčių, nes susigrąžinti mokesčiai bus pervesti mums kaip mokestis už mūsų suteiktas paslaugas.

Papildomi mokesčiai

Klientas įsipareigoja padengti „RT Tax“ išlaidas, susijusias su papildomomis paslaugomis, kai reikia ieškoti dokumentų, patikrinti asmens kodą (pvz., SSN, PPS, NIN ir pan.), sutvarkyti nuolatinio gyventojo ar nenuolatinio gyventojo dokumentus, kai reikia pakeisti ankstesnes deklaracijas ir išlieka atitinkami mokėjimo pasirinkimai. Informaciją apie papildomas atskirais atvejais teikiamas paslaugas Klientas gali gauti, susisiekęs su „RT Tax“ elektroniniu paštu info@rttax.com.

 1. Mokesčių sugrąžinimas Klientui

Mokesčių sugrąžinimo Klientui procesas priklauso nuo užsienio šalies, iš kurios siekiama susigrąžinti mokesčius:

Grąžinant mokesčius iš JAV:

 1. Jeigu mokesčių įstaiga grąžina mokesčius į „Payoneer, Inc“ kortelę tiesiogiai Klientui, „Payoneer, Inc“ išskaito paslaugų mokestį ir perveda jį mums automatiškai.
 2. Jeigu mokesčių įstaiga grąžina mokesčius čekiu, čekis pateikiamas „Payoneer, Inc“, kuri išgrynina čekį ir perveda sumą į Kliento „Payoneer, Inc“ kortelę. „Payoneer, Inc“ išskaito paslaugų mokestį ir perveda jį mums automatiška.

 

Grąžinant mokesčius iš Didžiosios Britanijos:

 1. Mokesčių įstaiga grąžina mokesčius, išrašydama popierinį čekį. Popierinis čekis pateikiamas mūsų partneriui „TT Express“ UAB, kuris jį išgrynina, išskaito mūsų paslaugų mokestį ir perveda grąžinamą mokesčių sumą į Kliento banko sąskaitą.

 

Grąžinant mokesčius iš kitų užsienio valstybių:

 1. Mokesčių įstaiga grąžina mokesčius, atlikdama pavedimą į mūsų partnerio „TT Express“ UAB banko sąskaitą. „TT Express“ UAB išskaito mūsų paslaugų mokestį ir perveda grąžinamą mokesčių sumą į Kliento banko sąskaitą.

 

Jeigu dėl kokių nors priežasčių „RT Tax“ negali išskaičiuoti savo mokesčio, Klientas turi sumokėti mokestį „RT Tax“ prieš tai, kai „RT Tax“ grąžina mokesčių sumą Klientui.

Mokesčiai Klientui grąžinami, naudojantis jo Prašymo grąžinti mokesčius formoje pateiktais duomenimis. Jeigu pasikeičia Kliento adresas arba banko duomenys, Klientas apie tai privalo kaip galėdamas greičiau informuoti „RT Tax“ elektroniniu paštu info@rttax.com. „RT Tax“  neatsako, jeigu pavedimas padaromas arba čekis išsiunčiamas neteisingu Kliento adresu ar į neteisingą jo banko sąskaitą.

Prieš pildydamas Prašymo grąžinti mokesčius formą, Klientas turi susisiekti su savo banku ir sužinoti, kaip daromas pavedimas į jo banką iš užsienio valstybės.

Jeigu pateikiami neteisingi arba nepilni duomenys, Klientas įsipareigoja padengti papildomus 50 (penkiasdešimties) USD dydžio banko mokesčius, jeigu bankas turi kartoti pavedimą.

„RT Tax“ neatsako už Kliento banko ar banko korespondento pavedimui taikomus mokesčius.

„RT Tax“ negali kontroliuoti bankų vietoje taikomų mokesčių už bankinius pavedimus. „RT Tax“ nebus atsakinga už vietinių bankų mokesčių pakeitimus, bankų taikomus valiutų kursus ar laiką, kurio bankui prireikia bankiniam pavedimui atlikti.

 1. Trūkstamų dokumentų paieškos paslauga

Kai kuriais atvejais, kai Klientas mums nepateikia reikiamos formos iš savo darbdavio apie Kliento pajams ir atskaičiuotus mokesčius, „RT Tax“  turi susisiekti su darbdaviu ir gauti nurodytos formos kopiją. Jeigu Kliento darbdavys atsisako bendradarbiauti ir išduoti tokią formą, „RT Tax“ neprisiima atsakomybės už mokesčių susigrąžinimą.
Klientams, siekiantiems susigrąžinti mokesčius iš JAV (W2 forma): kaip turėtumėte žinoti, vadovaujantis JAV galiojančiomis teisinėmis normomis, kiekvienas darbdavys kiekvienų ateinančių metų sausio mėnesio pabaigoje turi pateikti savo buvusiems ir esamiems darbuotojams W2 formą. W2 forma būtina, kreipiantis dėl mokesčių grąžinimo JAV. Kalbant apie Jūsų W2 formą, mūsų teikiamoms paslaugoms taikomos šios taisyklės:

 1. jeigu Klientas nepateikia savo W2 formos dėl mokesčių JAV susigrąžinimo ir gauna ją vėliau, Klientas privalo šią formą atnešti arba nusiųsti tam pačiam „RT Tax“ regioniniam skyriui, kuriam pateikė savo dokumentus dėl mokesčių susigrąžinimo;
 2. jeigu Klientas negavo W2 formos iš savo darbdavio, jis įsipareigoja dėti visas pastangas, kad gautų šią formą (pvz., papildomai susisiekti su darbdaviu ir paprašyti formos);
 • jeigu Klientas nepateikia W2 formos iki vasario 15 d., mes automatiškai pradedame W2 formos paiešką (už šią mūsų paslaugą taikomas papildomas mokestis).
 1. Socialinio draudimo ir sveikatos draudimo (SSMT) mokesčiai iš JAV

„RT Tax“ neatsako už SSMT mokesčių grąžinimą, jeigu šiuos mokesčius atskaitęs darbdavys atsisako bendradarbiauti su Mokesčių inspekcija arba „RT Tax“. Mokestis už SSMT mokesčių grąžinimą skaičiuojamas atskirai nuo mokesčio už federalinių ir valstijos mokesčių grąžinimą.

 1. Intelektinės nuosavybės teisės

Mums arba mūsų licencijų davėjams priklauso šis tinklalapis, Jūsų Paskyra ir atitinkama su „RT Tax“ paslaugomis susijusi medžiaga, įskaitant visas jos versijas, redakcijas, pataisymus, pakeitimus, patobulinimus ir(arba) pagerinimus, pridedamą medžiagą, paslaugas ir kitas kopijas, kurias galite daryti pagal šias ST. Jie saugomi intelektinės nuosavybės įstatymų, įskaitant įstatymus ir sutartis dėl autoriaus teisių. Šios ST nesuteikia Jums jokios dalies į šį tinklalapį, susijusią programinę įrangą, Jūsų Paskyrą ir atitinkamą su „RT Tax“ paslaugomis susijusią medžiagą. Įgyjate tik ribotą, atšaukiamą teisė naudotis ST jose numatytais terminais. Nei viena ST nuostata negali būti laikoma mūsų įstatyminių intelektinės nuosavybės teisių atsisakymu.

„RT Tax“ logotipai ir prekės ženklai priklauso mums ir mūsų licencijų davėjams. Nesuteikiama jokia teisė, licencija ar dalis į tokius prekės ženklus.

 1. Duomenų apsauga

Mes rimtai vertiname duomenų apsaugą. „RT Tax“ užtikrina visų Kliento duomenų slaptumą ir konfidencialumą.

Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą rasite mūsų Privatumo politikoje https://rttax.com/privacy-policy/ internete arba galite paprašyti jos spausdintos versijos iš mūsų partnerių.

 1. Taikoma teisė ir ginčų sprendimas

Šios ST sudaromos ir aiškinamos bei visos šalių teisės ir pareigos nustatomos pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Ilinojaus valstijos materialinę teisę, išskyrus viena kitai prieštaraujančias teisės normas.

Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys arba susiję su „RT Tax“ paslaugomis, šiomis ST ir (arba) Sutartimi, jų pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu bus sprendžiami  Jungtinių Amerikos Valstijų Ilinojaus valstijos teismuose.

 1. Kitos sąlygos

„RT Tax“ su Klientais bendrauja elektroniniu paštu Klientų pateiktais elektroninio pašto adresas. Klientas turi reguliariai tikrinti savo elektroninį paštą, kad gautų naujausius duomenis apie savo mokesčių susigrąžinimo eigą.

Kiek tik leidžia galiojantys įstatymai, „RT Tax“ pasilieka teisę savo nuožiūra pakeisti bet kurią šio tinklalapio dalį, susijusia paslaugas ir (arba) šias ST, jeigu atsirastų toks poreikis. Tokie pakeitimai turi būti skelbiami https://rttax.com/en/terms-and-conditions/. Klientams rekomenduojama nuolat pasitikrinti, ar nėra atnaujinimų.

Jeigu Klientas turi klausimų dėl teikiamų paslaugų kokybės, jis turėtų parašyti mums elektroniniu paštu info@rttax.com.