RT Tax pakalpojumu vispārējie noteikumi un nosacījumi

Nodokļu atmaksas kalkulators

1. Vispārīgi
Laipni lūdzam mūsu vietnē! Šajos noteikumos un nosacījumos (“NN”) tiek izklāstīti noteikumi un nosacījumi, saskaņā ar kuriem Unitrust Finance, Inc (kas veic uzņēmējdarbību kā RT Tax) (“mēs”, “mūs”) sniegs klientam („Jums”) nodokļu deklarācijas sagatavošanas un/vai ar to saistītos pakalpojumus.
Mūsu piedāvāto pakalpojumu izmantošanu nosaka šie NN kopā ar Jūsu parakstīto līgumu par nodokļu atmaksas pakalpojumu sniegšanu (“Līgums”). Izmantojot jebkuru mūsu pakalpojumu, Jūs piekrītat šiem NN un līgumam. Ja Jūs nepieņemat šos NN, mēs nevaram Jums sniegt pakalpojumus. Ja Jums ir kādi jautājumi saistībā ar šiem NN, līgumu un/vai mūsu pakalpojumiem, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot e-pastu: info@rttax.com.

2. Pakalpojumi
RT Tax ir tiešsaistes pakalpojumu sniedzējs, kas nodrošina nodokļu atmaksas no ārvalstīm (Lielbritānijas, Īrijas, Vācijas, ASV, Norvēģijas, Dānijas, Nīderlandes, Austrijas, Beļģija, Zviedrija) pakalpojumus un ar tiem saistītus pakalpojumus, lai atgūtu iedzīvotāju ienākuma nodokli, kā arī citus nodokļus, kas samaksāti par darbu ārzemēs vai citu iemeslu dēļ.
RT Tax pakalpojumu izmantošana ir atļauta personām, kas vecākas par 18 gadiem, un, kuras var noslēgt juridiski saistošu līgumu.
Par mūsu pakalpojumiem tiek iekasēta maksa par pakalpojumu saskaņā ar šo NN nosacījumiem (lai iegūtu vairāk informācijas, skatīt šo NN 9. sadaļu) un līgumu.

3. Dokumentu nodrošināšana
Lai sāktu nodokļu atmaksas procesu, klientam ir jāparaksta ar mums līgums un jāsniedz mums attiecīgā informācija, proti, jāaizpilda mūsu sniegtās veidlapas (papīra veidlapas vai tiešsaistes informācijas veidlapas) un jāiesniedz dokumenti (oriģināli un kopijas), kas nepieciešami nodokļu atmaksas saņemšanai. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Jums ir jānorāda mums sava bankas konta numurs un cita informācija, kas aprakstīta attiecīgajā veidlapā, jo atmaksātie nodokļi (ieturot mūsu pakalpojumu maksu) tiks pārskaitīti uz Jūsu bankas kontu vai tiks apmaksāti, izmantojot citas maksājuma metodes (lai iegūtu vairāk informācijas skatīt šo NN 5. sadaļu).
Nodokļu saņemšanas nolūkā jums ir jānoslēdz līgums ar mūsu partneri TT Express UAB, kam ir elektroniskās valūtas licence (https://www.lb.lt/en/licences-1/view_license?id=2094) un kas nodrošina valūtas iekasēšanas un pārskaitīšanas pakalpojumus. Nodokļi tiks pārskaitīti kontā, kuru jums piešķīris mūsu partneris TT Express UAB, vai arī izsniedzot atmaksas čeku, kuru saņems un konvertēs TT Express UAB. Līgumu ar TT Express UAB var noslēgt Jums izveidotā klienta kontā. Mēs sniegsim jums visu nepieciešamo informāciju, lai to noslēgtu. Mēs varam turpināt nodokļu atmaksu tikai pēc tam, kad jums ir piešķirts bankas konts.
Atsevišķās valstīs veidlapas un nepieciešamo dokumentu saraksts ir atšķirīgi. Lūdzu, sameklējiet līguma veidni un konkrētu veidlapu kopu, kā arī dokumentu sarakstu, šīs vietnes www.rttax.com sākumlapas augšējā joslā, izvēloties attiecīgo valsti.
Aizpildīto dokumentu kopa jāiesniedz RT Tax papīra formā, nosūtot to uz attiecīgā RT Tax reģionālā pārstāvja biroju vai nosūtot pa pastu attiecīgajam reģionālajam pārstāvim. Lūdzu, sameklējiet piegādes adresi, izvēloties attiecīgo valsti, šīs vietnes sākumlapas augšējā joslā.
Klientiem, kuri vēlas saņemt nodokļu atmaksu no ASV: alternatīvi iepriekšminētajiem līdzekļiem dokumentu komplektu var iesniegt nosūtot uz e-pastu vai izmantojot tiešsaistes kontu, ko varat izveidot mūsu mājaslapā.

4. Klienta konts
Tikai klienti, kas vēlas saņemt nodokļu atmaksu no ASV, var izveidot kontu mūsu tīmekļa vietnē (“Konts”) pēc savas iniciatīvas un pirms dokumentu piegādes. Jebkurā gadījumā klientiem, kuri vēlas saņemt nodokļu atmaksu no ASV, nav obligāti jāizveido konts pirms dokumentu piegādes (jo viņiem ir iespēja dokumentus nogādāt tieši pie mums vai nosūtīt pa pastu).
Katru reizi, kad esam saņēmuši klienta aizpildītu dokumentu kopu, mēs izveidojam šī klienta kontu (izņemot iepriekš minēto izņēmumu, kad klienti, kas vēlas saņemt nodokļu atmaksu no ASV, ir jau paši izveidojuši savu kontu pēc savas iniciatīvas). Mēs viņam/-ai sniedzam informāciju, kas nepieciešama, lai piekļūtu kontam. Tas ļauj Jums sekot nodokļu atmaksas procesa statusam. Klienti, kas vēlas saņemt nodokļu atmaksu no ASV, var arī iesniegt dokumentu kopu, izmantojot kontu, taču šī iespēja nav pieejama klientiem, kuri vēlas saņemt atmaksu no citām ārvalstīm.
Konts ir bez maksas.
Veidojot/izmantojot kontu un RT Tax pakalpojumus, Jums ir pienākums ievērot šādus noteikumus:
Norādītajiem profila datiem jābūt pareiziem, pilnīgiem un pastāvīgi atjauninātiem. Nav atļauts veikt vairākas reģistrācijas;
Nav atļauts nodot savu paroli citai personai vai izmantot citas personas lietotājvārdu un paroli. Pieteikumdatiem (ieskaitot paroli) jābūt konfidenciāliem. Jums jāveic atbilstoši pasākumi, lai novērstu neatļautu konta izmantošanu. Ja trešajām personām ir bijusi pieeja pieteikumdatiem, tad piekļuves dati nekavējoties jāmaina.
Jūs varat izdzēst savu kontu jebkurā laikā, nenorādot iemeslus;

Neveiciet nekādas darbības, kas ir vai ietver materiālu, kas:

• ir nelikumīgs vai paredzēts jebkāda veida nelikumīgas darbības veicināšanai vai izdarīšanai;
• ir aizskarošs, rupjš, apmelojošs, pornogrāfisks, draudošs vai piedauzīgs;
• ietver tādu ļaunprātīgu saturu kā ļaunprātīga programmatūra, Trojas zirgi vai vīrusi vai citādi traucē jebkura lietotāja piekļuvei RT Tax pakalpojumiem;
• ļauj uzdoties par piederīgo citam lietotājam vai maldinoši norādīt uz Jūsu piederību citam lietotājam, fiziskai vai juridiskai personai vai citādi ir krāpniecisks, nepatiess, negodīgs vai maldinošs;
• negatīvi ietekmē vai jebkādā veidā traucē RT Tax pakalpojumiem, jaucas tajos, pārkāpj noteikumus vai mēģina pētīt, skenēt vai pārbaudīt, kur ir vājas vietas RT Tax pakalpojumos vai RT Tax vai tā partneru datorsistēmās, tīklā, lietošanas noteikumos, drošības komponentos, autentifikācijas pasākumos vai citos piemērojamos aizsardzības pasākumos.

5. Nodokļu atmaksas process
Pēc tam, kad Klients ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus RT Tax vai RT Tax reģionālajam pārstāvim, visi dokumenti tiek nodoti RT Tax apstrādes birojam. RT Tax apstrādes birojs klienta dokumentu noformēšanu sāk tikai pēc tam, kad mūsu partneris TT Express UAB klientam ir piešķīris bankas kontu (ASV gadījumā: ASV bankas kontu).
Kad dokumenti ir saņemti RT Tax apstrādes birojā, klients pa e-pastu saņem paziņojumu ar informāciju par paredzamo atmaksas summu. (Ja nesaņemat šādu paziņojumu, lūdzu, sazinieties ar RT Tax pa e-pastu: info@rttax.com).
Vēlāk visus dokumentus analizē RT Tax speciālisti un nodokļu atmaksas deklarācijas tiek nosūtītas nodokļu iestādēm.
Pēc atmaksas saņemšanas RT Tax informē klientu ( e-pastā), ka nodokļu atmaksa ir pārskaitīta uz partnera TT Express UAB klientam piešķirto kontu vai gadījumā, ja klients vēlas nodokļu atmaksu no ASV, uz klienta ASV bankas kontu, ko viņam piešķīris mūsu partneris TT Express UAB, kā arī par atmaksas čeka saņemšanu un/vai tā konvertāciju.

6. Atbildība
Mēs neuzņemamies atbildību par ienākumu zaudējumiem, peļņas zaudēšanu, reputācijas zaudēšanu, klientu zaudējumiem, izmantošanas zaudēšanu, iespējas zaudēšanu, pat ja mēs zinātu, ka šādi zaudējumi vai zudumi var rasties, vai par netiešu, nejaušu, īpašu vai izrietošu zaudējumi vai zudumu, neatkarīgi no tā, kā tas rodas, ietverot citu starpā līguma pārkāpumu, nolaidību, tīšu rīcību vai saistību neizpildi.
Mēs neesam atbildīgi, ja vispār neizpildām nekādas saistības pret Jums tādu apstākļu dēļ, kurus mēs nevaram kontrolēt, piemēram (bet ne tikai): (i) dabas katastrofas, tostarp zemestrīces, cikloni, vētras, plūdi, ugunsgrēki, slimības , migla, sniegs vai sals; ii) nepārvarama vara, tostarp (bet ne tikai) karš, nelaimes gadījumi, sabiedrības ienaidnieku rīcība, streiki, embargo, briesmas, kas saistītas ar gaisa telpu, vietējie strīdi vai civilie nemieri; iii) trešo personu noziedzīgas darbības, piemēram, zādzības un dedzināšana; (iv) Jūsu rīcība vai bezdarbība; (v) mūsu atteikums veikt jebkādus nelikumīgus maksājumus Jūsu vārdā.

RT Tax neuzņemas atbildību par:

• nodokļu atmaksas kavēšanu, ja kavēšanu ir izraisījušas ārvalstu nodokļu vai citas kompetentas iestādes;
• nodokļu neatmaksāšanu, nodokļu saistībām vai jebkādām citām negatīvām sekām, kas radušās klienta sniegtās nepatiesas, neprecīzas vai nepilnīgas informācijas dēļ vai sakarā ar klienta iepriekšējām finansiālajām saistībām pret ārvalstu nodokļu vai citām iestādēm;
• negatīvām sekām, kas klientam radušas, mainoties piemērojamajiem likumiem, noteikumiem, normām vai procedūrām, kas piemērojamas nodokļu atmaksai;
• papildu bankas komisijas maksām, ja bankai ir atkārtoti jāveic pārskaitījums nepareizi vai nepilnīgi iesniegtās informācijas dēļ;
• un visām komisijas maksām, kuras iekasē klienta vai starpnieka banka;
• RT Tax nav atbildīga, ja klients jau ir saņēmis nodokļu atmaksu; ir parādā naudu attiecīgajai nodokļu iestādei; nodokļu iestādes informācija noved pie lēmuma, ka klientam nav jāatmaksā nauda.

7. Atmaksas summa
Visas aprēķinātās atmaksājamās summas, kuras iesniedz RT Tax, ir tikai aplēses. Šīs aprēķinātās summas ir balstītas uz vidējo atmaksājamo summu līdzīgos gadījumos no iepriekšējiem taksācijas gadiem. Galīgo atmaksājamo summu aprēķina un izsniedz konkrētās nodokļu iestādes nodokļu amatpersonas.
Ja tiek grozīts piemērojamais nodokļu likums valstī, no kuras tiek pieprasīta nodokļu atmaksa, vai arī, ja šīs valsts nodokļu iestādes citādi interpretē vai piemēro noteikumus un likumus, RT Tax izpildīs savu apņemšanos organizēt atmaksu tiktāl, cik to atļauj šīs valsts likumi un nodokļu iestāžu likumu interpretācija vai piemērošana. Par atmaksājamo summu vai parādu precīzu apmēru lemj attiecīgā nodokļu iestāde.

8. Atmaksas periods
RT Tax nodrošinās atmaksu pēc iespējas ātrāk, ja klients nodrošinās nepieciešamos dokumentus un efektīvu atmaksas pieprasījuma apstrādi attiecīgajā nodokļu birojā.
Atmaksas periods, kas norādīts RT Tax tīmekļa vietnē un publicēts dažādos RT Tax reklāmas materiālos, ir visizplatītākais nodokļu atmaksas periods, taču tas var būt vai nu ilgāks, vai īsāks. Tas ir atkarīgs no dokumentiem, kurus klients ir iesniedzis, kā arī no ārvalstu nodokļu iestāžu darbības ātruma.
Lai arī nodokļu iestādēm nepieciešamais laiks nav RT Tax kontrolē, mēs cenšamies panākt Jūsu atmaksas saņemšanu iespējami īsā laikā.

9. Maksa par pakalpojumu un papildu maksas
RT Tax pakalpojuma maksa par nodokļu atmaksas saņemšanu no katras konkrētās ārvalsts atšķiras.
RT Tax no klienta neiekasēs nekādu priekšapmaksu par pakalpojumu. RT Tax maksas par pakalpojumiem tiks ieturētas no atmaksājamās summas pirms atmaksas veikšanas klientam vai klients samaksā RT Tax pirms RT Tax izsūta čeku klientam (attiecas uz ASV nodokļu atmaksu). Klients piekrīt atlīdzināt RT Tax par nodokļu atmaksas pieprasījuma iesniegšanas pakalpojumu. Ja attiecīgā nodokļu iestāde nosūta atmaksas čeku vai pārskaita naudu uz klienta bankas kontu tieši klientam, nevis nosūta to uz RT Tax, klientam joprojām ir jāsamaksā attiecīgā pakalpojuma maksa RT Tax.
Klientiem, kuri vēlas saņemt nodokļu atmaksu no ASV: Lūdzu, ņemiet vērā, ka ir gadījumi, kad mūsu klienti nevar gūt labumu no nodokļu atmaksas, jo atklājas, ka ASV teritorijā nav pārmaksāti klienta nodokļi, bet gan pastāv klienta nodokļu parāds. Jums vajadzētu zināt, ka ASV nodokļu deklarācija nodokļu iestādēm ir jāsniedz pat nodokļu parāda gadījumā. Ja nodokļu atmaksas summa, kuru varat pieprasīt, ir pārāk maza (t.i., tā nesedz mūsu pakalpojumu maksu) vai, ja ir nodokļu parāds, tiks piemēroti šādi noteikumi, kas saistīti ar mūsu pakalpojumu sniegšanu:

• kad mēs uzzinām, ka Jums pieejamā nodokļu atmaksas summa ir par mazu, lai segtu mūsu pakalpojumu maksu, vai arī Jums ir nodokļu parāds, mēs vienmēr ar Jums sazināmies pa e-pastu un lūdzam Jums papildu norādījumus (t.i., vai vēlaties apturēt nodokļu atmaksas procesu, vai arī vēlaties, lai mēs turpinām strādāt pie Jūsu nodokļu deklarācijas);
• gadījumā, ja vēlaties apturēt nodokļu atmaksas procesu, mēs vēlreiz apstiprinām atcelšanu ar e-pasta starpniecību;
• gadījumā, ja vēlaties, lai mēs turpinām strādāt pie Jūsu nodokļu deklarācijas, mēs aprēķinām un iesniedzam Jums nodokļu parāda summu, kas Jums būtu jāmaksā nodokļu iestādei, kā arī maksu par mūsu pakalpojumiem un informāciju par to, kā samaksāt šādu maksu. Ja piekritāt šādai mūsu pakalpojumu maksai un samaksājat to mums, mēs Jums iesniedzam deklarācijas projektu un papildu norādījumus, kā to parakstīt un nosūtīt. LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: nodokļu deklarācijas parakstīšana un nosūtīšana ir tikai Jūsu atbildība (mēs to neparakstīsim Jūsu vietā un nenodosim nodokļu iestādei). Kā arī tieši Jūs esat atbildīgs/-a par nodokļu parāda samaksu nodokļu iestādei.
• ja Jūs nesniedzat mums papildu norādījumus par to, kā rīkoties, mēs neveicam nekādas citas darbības, kas saistītas ar Jūsu nodokļu deklarācijas iesniegšanu (lai gan mēs uzreiz nedzēšam Jūsu lietu). LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: nodokļu deklarācijas iesniegšana nodokļu iestādei ir tikai Jūsu atbildība, un mēs to nekad nesniegsim bez Jūsu norādījumiem un, kamēr nav saņemta aprēķinātās maksas priekšapmaksa par mūsu pakalpojumiem.
Ja nodokļu atmaksas summa, kuru Jūs varat pieprasīt, ir pārāk maza, lai izsniegtu atmaksu Jums, taču tā sedz mūsu pakalpojumu maksu, mēs Jūsu vārdā sagatavojam un iesniedzam nodokļu deklarāciju, bet Jūs nesaņemat nodokļu atmaksu savā kontā (jo nodokļu atmaksu mēs saņemsim un paturēsim kā maksu par mūsu pakalpojumiem).
Papildu maksas
Klients apņemas atlīdzināt RT Tax izdevumus par papildu pakalpojumiem, kas saistīti ar dokumentu iegūšanu, personas numura (piemēram, SSN, PPS, NIN u.c.) pārbaudi, rezidentu un nerezidentu dokumentu noformēšanu, ja svarīgākā ir attiecīgo labojumu sagatavošana iepriekšējām nodokļu deklarācijām un noteiktas maksājuma iespējas. Lai iegūtu informāciju par papildu pakalpojumu maksu, kas sniegti katrā individuālā gadījumā, klientam jāsazinās ar RT Tax pa e-pastu: info@rttax.com.

10. Nodokļu atmaksas izsniegšana klientam
Nodokļu atmaksas izsniegšanas process klientam ir atkarīgs no ārvalsts, no kuras tiek pieprasīta nodokļu atmaksa:

Nodokļu atmaksai no ASV:

(i) Ja nodokļu iestāde izsniedz nodokļu atmaksu uz Klienta Amerikas bankas kontu, ko viņam piešķīris mūsu partneris TT Express UAB. TT Express ietur mūsu pakalpojumu maksas, kas mums tiks pārskaitītas Klienta vārdā, un pārskaita atlikušo nodokļu atmaksu uz Klienta bankas kontu;

(ii) Ja nodokļu iestāde nodokļu atmaksu izsniedz čeka veidā, klientam būs jāmaksā mūsu pakalpojumu maksa un pēc maksājuma saņemšanas čeks tiks nosūtīts klientam;

(iii) Ja nodokļu atmaksu izsniedz nodokļu iestāde daļēji ar bankas pārskaitījumu uz klienta ASV bankas kontu, ko viņam piešķīris mūsu partneris TT Express UAB, un daļēji ar čeku, TT Express ieturēs mūsu pakalpojumu maksas, kas tiks pārskaitītas mums klienta vārdā un pārskaita atlikušo nodokļa atmaksu uz Klienta bankas kontu( ja ir) un nosūta klientam čeku. Ja atskaitītā summa būs pārāk maza, Klientam atlikums būs mums jāsamaksā.

Nodokļu atmaksai no Lielbritānijas:

i) Nodokļu iestādes izsniegtā nodokļa atmaksa tiek piegādāta papīra čeka veidā. Papīra čeks tiek piegādāts mūsu partnerim TT Express UAB, kas to inkasē, ietur mūsu pakalpojuma maksu un pārskaita atlikušo nodokļu atmaksas summu uz klienta bankas kontu.
Nodokļu atmaksai no citām ārvalstīm:

ii) Nodokļu iestādes veic nodokļu atmaksu uz mūsu partnera TT Express UAB bankas kontu. TT Express UAB ietur mūsu pakalpojumu maksu un pārskaita atlikušo nodokļu atmaksu uz klienta bankas kontu.

Ja RT Tax vai TT Express UAB kāda iemesla dēļ nevar atskaitīt maksu, klientam ir jāmaksā šī maksa RT Tax pirms RT Tax nosūta klientam atmaksu
Atmaksa tiek izsniegta Klientam, izmantojot informāciju, kuru klients sniedza atmaksas pieprasījuma veidlapā. Ja mainās klienta adrese vai bankas informācija, klientam ir pienākums pēc iespējas ātrāk informēt RT Tax, rakstot uz e-pastu: info@rttax.com. RT Tax nav atbildīgs par pārskaitījuma veikšanu vai čeka nosūtīšanu uz nepareizu klienta bankas kontu vai adresi.
Pirms naudas atmaksas pieprasījuma veidlapas aizpildīšanas klientam jāzvana vai jāapmeklē sava banka un jānoskaidro, kā veikt pārskaitījumu uz šo banku, ja maksājums tiek veikts no ārvalsts.
Ja tiek sniegta nepareiza vai nepilnīga informācija, klients apņemas atlīdzināt papildu bankas izmaksas 50 (piecdesmit) USD apmērā, ja bankai ir atkārtoti jāveic pārskaitījums.
RT Tax nav atbildīgs par komisijas maksām, kuras par bankas pārskaitījumu iekasē klienta banka vai bankas korespondentbanka.
RT Tax nevar ietekmēt maksas, kuras bankas piemēro vietējiem bankas pārskaitījumiem. RT Tax nebūs atbildīgs par izmaiņām vietējo banku komisijas maksās, jebkuros banku valūtas maiņas kursos vai par jebkuriem laika periodiem, kas bankai vajadzīgs, lai apstrādātu pārskaitījumu.

11. Trūkstošu dokumentu meklēšanas pakalpojums
Dažos gadījumos, kad klients nenodrošina mums sava darba devēja izsniegto nepieciešamo veidlapu par klienta ienākumiem un ieturētajiem nodokļiem, RT Tax būs jāsazinās ar darba devēju, lai iegūtu minētās veidlapas kopiju. Ja klienta darba devējs atsakās sadarboties un atsakās izsniegt veidlapu, RT Tax neuzņemas atbildību par nodokļu atmaksu.
Klientiem, kuri vēlas saņemt nodokļu atmaksu no ASV (W2 veidlapa): Kā Jums vajadzētu zināt, saskaņā ar ASV spēkā esošajiem tiesību aktiem katram darba devējam līdz nākamā gada janvāra beigām saviem bijušajiem un esošajiem darbiniekiem ir jāizsniedz W2 veidlapa. W2 veidlapa ir būtiska nodokļu atmaksas pieteikumam ASV. Uz Jūsu W2 veidlapu attieksies šādi noteikumi, kas saistīti ar mūsu pakalpojumu sniegšanu:

(i) ja Klients nav iesniedzis savu W2 veidlapu ASV nodokļu atmaksai un klients to saņem vēlāk, klientam ir pienākums to nogādāt vai nosūtīt uz to pašu RT Tax reģionālā pārstāvja biroju, kur viņa/viņas dokumenti tika iesniegta nodokļu atmaksas saņemšanai;

(ii) ja klients nav saņēmis W2 veidlapu no sava darba devēja, klients apņemas darīt visu iespējamo, lai to saņemtu (piemēram, pašam sazināties ar darba devēju un lūgt to);

(iii) ja klients nenodod W2 līdz 15. februārim, mēs automātiski sākam sniegt W2 veidlapas meklēšanas pakalpojumu (par to tiek piemērota papildu maksa par mūsu pakalpojumu).

12. Sociālā nodrošinājuma un Medicare medicīniskās apdrošināšanas programmas (SSMT) nodokļi no ASV
RT Tax neuzņemas atbildību par SSMT nodokļu atmaksu, ja darba devējs, kurš ieturēja šos nodokļus no klienta, atsakās sadarboties ar IRS vai RT Tax.
Maksa par SSMT nodokļu atmaksu tiek iekasēta atsevišķi no federālo un štata nodokļu atmaksas.

13. Intelektuālā īpašuma tiesības
Šī vietne, Jūsu konts un attiecīgie materiāli, kas saistīti ar RT Tax pakalpojumiem, ieskaitot visas to versijas, labojumus, izmaiņas, modifikācijas, uzlabojumus un/vai jauninājumus, pievienotos materiālus, pakalpojumus un visas kopijas, kuras Jums atļauts izgatavot saskaņā ar šiem NN, pieder mums vai mūsu licences devējiem, un tos aizsargā intelektuālā īpašuma likumi, tostarp autortiesību likumi un līgumi. Šie NN nedod Jums nekādas mantiskās tiesības uz šo vietni vai ar to saistīto programmatūru, Jūsu kontu un attiecīgajiem materiāliem, kas saistīti ar RT Tax pakalpojumiem, bet tikai ierobežotas, atsaucamas lietošanas tiesības saskaņā ar šiem NN. Nekas šajos NN neparedz atteikšanos no mūsu intelektuālā īpašuma tiesībām saskaņā ar jebkuru likumu.

RT Tax logotipi un preču zīmes pieder mums vai mūsu licences devējiem, un saskaņā ar šo dokumentu netiek piešķirtas nekādas tiesības, licences vai dalības tiesības attiecībā uz šādām preču zīmēm.

14. Datu aizsardzība
Mēs nopietni uztveram datu aizsardzības jautājumus. RT Tax nodrošina, ka visa informācija par klientu tiek apstrādāta kā privāta un konfidenciāla.
Plašāku informāciju par to, kā mēs apstrādājam personas datus, lūdzu, skatiet mūsu privātuma politikā https://rttax.com/privacy-policy/ tiešsaistē vai pieprasiet tās izdrukātu veidlapu pie mūsu partneriem.

15. Piemērojamie tiesību akti un strīdu izšķiršana
Šos NN reglamentē un interpretē, un visas pušu tiesības un pienākumus nosaka saskaņā ar Ilinoisas štata (Amerikas Savienotās Valstis) materiālajām tiesībām, izslēdzot to kolīziju normas.
Jebkurus strīdus, domstarpības vai prasības, kas izriet no vai saistībā ar RT Tax pakalpojumiem, šiem NN un/vai līgumu, vai to pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, izšķir Ilinoisas štata (Amerikas Savienotās Valstis) tiesas.

16. Citi noteikumi
Līgumu par nodokļu atmaksas pakalpojumu sniegšanu pēc klienta izvēles var parakstīt oriģinālā (uz papīra) vai elektroniski. Elektroniski noslēgtam līgumam ir tāds pats juridiskais spēks kā līgumam, kas noslēgts uz papīra. Par klienta oriģinālo parakstu uzskatāmas klienta veiktās darbības un informācijas norādīšana, ko apliecina klienta noklikšķināšana uz “izvēlnes rūtiņas”, cita elektroniskā parakstīšana, dokumentu, informācijas un personas datu iesniegšana mums, savukārt ar šīm darbībām parakstītie dokumenti un līgums ir līdzvērtīgi rakstveida līgumam un rada tādas pašas tiesiskās sekas kā ar Klienta parakstu apliecināts dokuments.
RT Tax sazinās ar klientiem, izmantojot e-pastu, sūtot paziņojumus uz klienta norādīto e-pasta adresi. Klientam regulāri jāpārbauda savs e-pasts, lai uzzinātu jaunākās ziņas par nodokļu atmaksas statusu.
Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, RT Tax patur tiesības pēc saviem ieskatiem veikt izmaiņas jebkurā šīs tīmekļa vietnes daļā, ar to saistītajos pakalpojumos un/vai šajos NN, ja rodas tāda nepieciešamība. Šādas izmaiņas tiks publicētas vietnē https://rttax.com/en/terms-and-conditions/. Iesakām klientiem to regulāri pārbaudīt, lai saņemtu šos atjauninājumus.

Ja klientam ir kādi jautājumi par sniegtā pakalpojuma kvalitāti, viņš/-a tiek aicināts/-a sūtīt mums e-pastu uz info@rttax.com.