Правила и условия

Процес на връщане на данъци:

1. След като клиентът предостави всички необходими документи на RT Tax или на местно представителство, всички документи се предават в RT Tax офиса за обработка на данни.
2. След постъпване на документите в RT Tax офиса за обработка на данни, клиентът получава известие по имейл и информация относно калкулираната сума за възстановяване, данни за достъп до собствен онлайн акаунт и др. (В случай че клиентът не получи такова известие, той/тя трябва да се обърне към RT Tax от своя предоставен имейл или телефонен номер).
3. По-късно всички документи се разглеждат обстойно от специалистите на RT Tax и данъчните декларации се изпращат на данъчните служби.
4. След като стойността е възстановена, RT Tax информира клиента по имейл, че сумата е преведена по предоставената от клиента банкова сметка, или че е издаден поименен чек.RT Tax не носи отговорност за връщането на данъците ако:

– Връщането на данъци е вече заявено или клиентът е кандидатствал;
– Клиентът вече е получил възстановимата сума;
– Клиентът дължи пари към съответната данъчна служба;
– Информацията, предоставена от клиента е невярна, неточна, различна от тази, с която разполагат данъчните власти, непълна или двусмислена по някакъв начин;
– Данъчната служба взима решение, че на клиента не се дължи възстановяване на данъците на базата на информацията, с която разполага;

Възстановима сума:

Всички калкулации, направени от RT Tax, са само прогнозни. Прогнозните стойности се изчисляват на базата на средната възстановена стойност за предишни случаи от предходните данъчни години. Крайната сума за връщане се калкулира и превежда от съответната данъчна администрация.
В случай че има промяна в данъчната политика на страната, от която се изисква възстановяване на данъците, или в интерпретацията или прилагането на съответните правила и закони от тази държава, RT Тax ще изпълни задължението си да осъществи връщането до стойността, разрешена по закон и спрямо данъчната политика на съответната държава. Решението за финалната дължима сума се взима от съответната държавна данъчна администрация.

Период на връщане:

RT Tax ще възстанови сумата възможно най-експедитивно, в съответсвие с предоставянето на всички необходими документи от клиента, както и с ефективната обработка на заявлението за възстановяване на данъци от съответната данъчна служба.

Периодът, посочен на уебсайта на RT Tax и публикуван в различни рекламни материали на компанията, е най-често срещаният период на връщане, но този период може да е или по-дълъг, или по-кратък. Това зависи както от документите, предоставени от клиента, така и от експедитивността на съответната данъчна служба.

Въпреки че времето нужно на данъчните власти не зависи от RT Tax, ние се стремим да получим Вашата сума в най-кратък срок.

Комисиона:

RT Tax не изисква никакви авансови плащания от клиента. Таксата за услугата ще бъде приспадната от възстановената сума преди парите да бъдат изплатени на клиента.

Комисионата е публикувана на уебсайта на компанията, както и на други рекламни материали на RT Tax. Клиентът се съгласява да заплати тази такса срещу извършването на услугата. Ако данъчната служба изпрати чек директно към клиента или изплати сумата по банкова сметка на клиента, вместо първо към RT Tax, клиентът остава задължен да изплати комисионата към RT Tax.

При допълнителни услуги с добавена стойност, предоставени от RT Tax на клиента, допълнителни такси ще бъдат начислени, за да покрият съответните административни и управленски разходи. Тези допълнителни услуги включват, но не се ограничават до: възстановяване на документи, проверка на лични номера ( напр. социално-осигурителен номер (SSN, PPS, NIN) и др.), организация на удостоверение за наличие или липса на гражданство, когато преобладават съответна подготовка за изменение при предишни връщания на данъци и някои опции за плащане. За информация относно таксите, начислени за допълнителни услуги в даден случай, клиентът трябва да се обърне към RT Tax на имейл info@rttax.bg.

Връщане на данъците на клиента:

RT Tax изплаща възстановената сума на клиента или с чек, или по банков път, което зависи от конкретната ситуация. След като данъчните власти възстановят Вашите данъци, RT Tax ще приспадне таксата за услугата и ще преведе остатъка на клиента. Ако поради някаква причина RT Tax не може да приспадне комисионата, клиентът трябва да изплати таксата към RT Tax.

Някои щати в САЩ връщат данъците под формата на чек на името на клиента, вместо директно на RT Tax. В този случай RT Tax изпраща чека на клиента, дори ако другата част от възстановимата сума е преведена по банковата сметка на клиента. Клиентът е задължен да осребри този чек. Стойността на възстановимата сума е на базата на информацията, предоставена от клиента на заявлението за връщане на данъци.

Ако има промяна в адреса или банковата сметка на клиента, той/тя е длъжен да информира RT Tax на имейл info@rttax.bg . RT Tax не носи отговорност, ако паричният превод е извършен, или чекът е изпратен, на неправилното лице.

Преди да попълни заявление за връщането на данъци, клиентът трябва да се обърне към своята банка и да се информира за извършването на банков превод към нея, когато плащането е от чужда страна.
В случай че невярна или непълна информация е предоставена, ще има допълнителна такса от 50 $, ако се наложи банката да извърши отново превода.

RT Tax не носи отговорност за никакви допълнителни такси, начислени от банката на клиента или банката кореспондент за паричния превод.

RT Tax няма контрол върху таксите, начислявани от местните банки при банков превод. RT Tax не носи отговорност при промяна на: стойността на таксите на местните банки, валутни курсове на банките или периода за извършване на банков превод.

W2, P60 или P45 услуга за намиране на документи:

В случаите, когато клиентът не предоставя формуляри W2 (САЩ), P60 или P45 (Великобритания, Ирландия), RT Tax трябва да се свърже с работодателя, за да се сдобие с копие от съответния документ. Ако работодателят откаже да сътрудничи и да предостави копие от документа, RT Tax не носи отговорност за връщането на данъците. Ако клиентът не предостави W2 формуляр за връщане на данъци от САЩ и документът е получен по-късно, клиентът е длъжен да изпрати или предаде този формуляр до същия офис, където е подал документите си за връщане на данъци.

Социални и здравни осигуровки:

RT Tax не носи отговорност за възстановяване на социални и здравни осигуровки, ако работодателят, който е удържал тези осигуровки от клиента, откаже да сътрудничи със съответната данъчна администрация или с RT Tax.

Таксата за връщане на социални и здравни осигуровки се начислява отделно от федералните и щатски данъци.

Други разпоредби:

1. RT Tax комуникира с клиента чрез имейл, предоставен от клиента. Клиентът е длъжен редовно да проверява имейла си за новости относно своя статус в процеса по връщане на данъци.
2. Освен ако клиентът не изисква обратното, RT Tax ще консултира настоящи и предишни клиенти относно всички нови услуги, предлагани от RT Tax и съдружници, от които клиентът може да се възползва.
3. RT Тax си запазва правото, по своя преценка, да извършва промени по всяка част на уебсайта, съответните правила и условия, в случай че възникне такава необходимост. Подобни промени ще бъдат публикувани на https://rttax.com/bg/pravila-i-uslovija/. Препоръчва се клиентите да проверяват редовно тази информация, за да са наясно с настъпили изменения.
4. Подаването на регистрация до RT Tax онлайн, по пощата, лично или чрез имейл съставлява съгласие с тези правила и условия, включително изменения в тях, от клиента.
5. RT Tax гарантира, че цялата информация, предоставена от клиента, се третира като лична и конфиденциална.
6. При възникнали въпроси от страна на клиента относно качеството на предлаганите услуги, той/тя може да се обърне към нас на имейл: info@rttax.bg