1. Общи разпоредби
Добре дошли на нашия уебсайт. В настоящите Условия („Условията”) са изложени условията при които Юнитръст Файненс, Инк. [Unitrust Finance, Inc] (което извършва дейност под наименованието „RT Tax”) (тук наричано „ние”, „нас”) ще предоставя услуги по изготвяне на данъчни декларации и/или свързани с това услуги на Клиента („Вие”).
Настоящите Условия, заедно с подписания от Вас договор за предоставяне на услуги по възстановяване на данъци („Договора”), се прилага за използването на предлаганите от нас услуги. Използвайки която и да било от нашите услуги, Вие се съгласявате както с настоящите Условия, така и с Договора. Ако не приемате Условията, ние не можем да Ви предоставяме услугите. Ако имате някакви въпроси относно настоящите Условия, Договора и/или нашите услуги, моля свържете се с нас на адрес: info@rttax.com.

2. Услуги
RT Tax е доставчик на онлайн услуги, който предоставя услуги по възстановяване на данъци и свързаните с това услуги от чужди държави (Великобритания, Ирландия, Германия, САЩ, Норвегия, Дания, Нидерландия, Австрия, Белгия, Швеция) за възстановяване на личен данък върху доходите, платен поради работа в чужбина или на други основания, както и други данъци.
Ползването на услугите на RT Tax се разрешава на физически лица на възраст над 18 години, които могат да сключват договори с юридически обвързваща сила.
За нашите услуги се заплаща възнаграждение за услуги съгласно разпоредбите на настоящите Условия (за повече информация – вж. раздел 9 от настоящите Условия) и Договора.

3. Предоставяне на документи
За да започне процесът по възстановяване на данъци, Клиентът трябва да подпише Договор с нас и да ни предостави съответната информация, т.е. да попълни предоставените от нас формуляри (хартиени формуляри или онлайн формуляри за информация) и да предостави документите (оригинали и копия), изисквани за приключване на възстановяването на данък. Моля, имайте предвид, че трябва да ни предоставите номера на банковата си сметка и други подробности, описани в съответния формуляр, тъй като възстановените данъци (минус нашето възнаграждение за услуги) ще бъдат преведени по Вашата банкова сметка или ще бъдат изплатени посредством други начини за плащане (за повече информация – вж. раздел 5 от Условията).
За целите на събирането на данъци трябва да сключите споразумение с нашия партньор TT Express UAB, който притежава лиценз за електронни пари (https://www.lb.lt/en/licences-1/view_license?id=2094) и предоставя услуги по събиране на данъци и преводи. Данъците ще бъдат върнати по сметката, назначена за Вас от нашия партньор TT Express UAB или чрез издаване на чек за възстановяване, който ще бъде събран и осребрен от TT Express UAB. Споразумението с TT Express UAB може да бъде сключено във Вашия клиентски профил. Ние ще Ви предоставим цялата необходима информация за сключването му.
Можем да продължим с възстановяването на данъци само след като ви бъде назначена банкова сметка.
Формулярите и списъкът с изисквани документи са различни за отделните държави. Моля, вижте образеца на Договора заедно с комплект конкретни формуляри и списък с документи, като изберете съответната държава в горната лента на началната страница на този уебсайт: www.rttax.com.
Комплектът попълнени документи следва да бъде предоставен на RT Tax на хартиен носител, като същите бъдат представени в офиса на съответния регионален представител на RT Tax или като бъдат изпратени до съответния регионален представител по пощата. Моля, вижте адреса за контакт за предаването , като изберете съответната държава в горната лента на началната страница на този уебсайт.
За Клиентите, които искат възстановяване на данък от САЩ: като алтернатива на горепосочените начини можете да предадете комплекта документи по електронна поща или чрез онлайн профил, който можете да създадете на нашия уебсайт.

4. Профил на Клиента
Единствено Клиентите, които искат възстановяване на данък от САЩ, могат да създадат профил на нашия уебсайт („Профила”) по своя собствена инициатива и преди предаването на документите. При всички положения не е задължително за Клиентите, които искат възстановяване на данък от САЩ, да създават Профил преди предаването на документи (тъй като те имат възможност да донесат документите директно на нас или да ги изпратят по пощата).
Всеки път, след като получил комплект документи, подадени от наш Клиент, ние създаваме Профил за този Клиент (освен горепосоченото изключение за Клиентите, които искат възстановяване на данък от САЩ, ако те вече са създали Профила по своя собствена инициатива преди това). Ние им предоставяме информация за влизане в Профила. Това Ви позволява да следите статута на процеса по възстановяване на данък. Клиентите, които искат възстановяване на данък от САЩ могат също така да ни предоставят комплекта документи чрез Профила, но този вариант не е възможен за Клиентите, които искат възстановявана на данък от други чужди държави.
Профилът е безплатен.
Когато създавате/използвате Профила и услугите на RT Tax, Вие се задължавате да спазвате посочените по-долу правила:
Посочените в профила данни трябва да бъдат верни, пълни и трябва непрекъснато да бъдат поддържани актуални. Не се разрешават множество регистрации;
Не се разрешава да предоставяне паролата си на което и да било друго лице или да използвате потребителското име и паролата на което и да било друго лице. Идентификационните данни за влизане в профила (включително паролата) трябва да се пазят в поверителност. Вие трябва да вземете подходящи мерки, за да осуетите неразрешено ползвате на Профила. В случай че трети лица са имали достъп до идентификационните данни за влизане в профила, данните за достъп трябва да бъдат променени незабавно.

Вие можете да изтриете своя Профил във всеки един момент без да посочвате причина;
Не извършвайте каквито и да било дейности, които са или включват материали, които са:

(i) незаконни или предназначени за популяризиране или извършване на незаконно деяние от каквото и да било естество;
(ii) обидни, оскърбителни, клеветнически, порнографски, заплашващи или непристойни;
(iii) включват зловредно съдържание като малуеър, троянски коне или вируси или другояче пречат на достъпа на потребителя до услугите на RT Tax;
(iv) въплъщават или погрешно представят връзката ви с друг потребител, физическо лице или юридическо лице или другояче са измамни, неистинни, заблуждаващи или подвеждащи;
(v) пречат на или по какъвто и да било начин прекъсват услугите на RT Tax, подправят, нарушават или се опитват да проучат, сканират или проверят за уязвимости в услугите на RT Tax или в компютърните системи, мрежата, правилата за ползване, компонентите на сигурността, мерките за потвърждение на идентификация или каквито и да било други приложими мерки за защита на RT Tax или на неговите партньори.

5. Процес по възстановяване на данък
След като Клиентът представи всички изисквани документи на RT Tax или на регионалния представител на RT Tax, всички документи се предават на офиса за обработка на RT Tax. Офисът за обработка на RT Tax подава документите на Клиента едва след като на Клиента е назначена банкова сметка от нашия партньор TT Express UAB (в случай за САЩ: банкова сметка в САЩ).
След като Клиентът представи всички изисквани документи на RT Tax или на регионалния представител на RT Tax, всички документи се предават на службата за обработване на RT Tax. За Клиентите, които искат възстановяване на данък от САЩ: службата за обработване на RT Tax започва да подава документите на Клиента чак след като на Клиента е назначена банкова сметка в САЩ от нашия партньор TT Express UAB.
Щом документите бъдат получени в службата за обработване на RT Tax, Клиентът получава уведомление по електронна поща, с което му бива съобщен приблизителният размер на подлежащата на възстановяване сума. (Ако не получите такова уведомление, моля свържете се с RT Tax на адрес: info@rttax.com).
След това всички документи се анализират от специалисти на RT Tax и декларациите за възстановяване на данък се изпращат до данъчните органи.
След като бъде получен възстановеният данък, RT Tax информира Клиента (по имейл), че възстановяването на данъка е преведено по сметката, назначена на Клиента от партньора TT Express UAB или – в случай , че Клиентите искат възстановяване на данък от САЩ – по банковата сметка на Клиента в САЩ, назначена за него от нашия партньор TT Express UAB, както и когато чекът за възстановяване е получен и/или осребрен.

6. Отговорност
Ние няма да носим отговорност за каквато и да било загуба на доход, загуба на репутация, загуба на клиенти, загуба на ползване, загуба на възможности, дори и да знаем, че такива вреди или загуби може да настъпят или за каквито и да било косвени, непредвидени, специални или последващи непреки вреди или загуби, независимо от това как възникват, включително – но не само – нарушение на договор, небрежност, умишлено деяние или неизпълнение.
Ние не носим отговорност, ако изобщо не изпълним което и да било задължение към Вас вследствие на неподвластни ни обстоятелства, като например следните (но не само): (i) природни бедствия, в т.ч. земетресения, циклони, бури, наводнения, пожар, болести, мъгла, сняг или мраз; (ii) непреодолима сила, включително (но не само) война, злополука, действия на обществени врагове, стачки, ембарго, опасности във въздуха, местни спорове или граждански безредици; (iii) престъпни деяние на трети лица като например кражба и палеж; (iv) Ваши действия или бездействия; (v) отказ от наша страна да извършваме каквито и да било незаконосъобразни плащания от Ваше име.

RT Tax не носи отговорност за:
(i) закъснения при възстановяването на данъци, ако закъснението е причинено от чуждестранни данъчни или други компетентни институции;
(ii) невъзстановяване на данъци, за данъчни задължения или за каквито и да било други отрицателни последици, които са настъпили поради невярна, неточна или непълна информация, предоставена от Клиента или поради предишни финансови ангажименти на Клиента към каквито и да било чуждестранни данъчни или други компетентни институции;
(iii) отрицателни последици, понесени от Клиента поради промените в приложимите закони, правила, наредби или процедури, които са приложими спрямо възстановяването на данъци;
(iv) допълнителни банкови такси, ако банката трябва да повтори превода поради предоставена неточна или непълна информация;
(v) и каквито и да било такси, начислени от банката на Клиента или банката-посредник;
(vi) RT Tax не носи отговорност, ако Клиентът вече е получил възстановяване на данък; ако дължи пари на съответната данъчна служба; ако информацията на данъчния орган води до решение, че на Клиента не се дължи възстановяване.

7. Възстановена сума
Всички изчислени подлежащи на възстановяване суми, предоставени от RT Tax, са единствено приблизителни стойности. Тези приблизителни стойности се основават на средния размер за възстановяване в сходни случаи от предишни данъчни години. Окончателният подлежащ на възстановяване размер се изчислява и предоставя от данъчните органи на конкретния данъчен орган.
Ако има промяна в приложимия данъчен закон в държавата, от която се иска възстановяване на данък или в тълкуването или прилагането на правилата и законите от страна на данъчните органи на тази държава, RT Tax ще изпълни ангажимента си да организира възстановяването в разрешената от закона, тълкуването и прилагането от страна на данъчния орган в тази държава степен. Решението за точния размер на каквато и да било дължима сума за възстановяване или дължима сума е на съответния данъчен орган.

8. Срок за възстановяване
RT Tax ще предостави възстановената сума възможно най-експедитивно в зависимост от предоставянето на необходимите документи от страна на Клиента и ефикасното обработване на заявлението за възстановяване от страна на съответната данъчна служба.
Срокът за възстановяване, публикуван на уебсайта на RT Tax и в различни рекламни материали на RT Tax, е най-обичайният срок за възстановяване на данък, но същият може да е по-дълъг или по-кратък. Това зависи от документите, които Клиентът е предоставил, както и от темпото на работа на данъчните органи на чуждите държави.
Въпреки че времето, необходимо на данъчните органи, не е подвластно на RT Tax, ние се стремим да получим възстановяването на данъка Ви във възможно най-кратък срок.

9. Възнаграждение за услуга и допълнителни такси
Възнаграждението за услугата на RT Tax за възстановяването на данък от конкретна чужда държава е различно.
RT Tax няма да начислява предварително на Клиента каквото и да било възнаграждение за услуга. Възнагражденията за услуги на RT Tax ще бъдат приспаднати от подлежащата на възстановяване сума преди предаването й на Клиента или платени от Клиента на RT Tax, преди чекът да бъде изпратен на Клиента от RT Tax (приложимо за възстановяване на данъци от САЩ). Клиентът се съгласява да обезщети RT Tax за подаването на декларацията за възстановяване на данък. Ако съответният данъчен орган изпрати чек за възстановяването или преведе пари директно на Клиента по неговата банкова сметка вместо да ги изпрати на RT Tax, Клиентът все пак трябва да заплати на RT Tax съответното възнаграждение за услуга.
За Клиентите, които искат възстановяване на данък от САЩ: моля, имайте предвид, че има случаи, при които наши Клиенти не могат да се ползват от възстановяване на данък, тъй като се оказва, че налице е не надвнасяне на данъци от страна на Клиента на територията на САЩ, а данъчно задължение на Клиента. Както би следвало да Ви е известно, данъчна декларация до данъчните органи на САЩ трябва да бъде подадена дори и в случай на данъчно задължение. Ако размерът на възстановяването на данък, който можете да поискате, е твърде малък (т.е. не би покрил нашето възнаграждение за услуга) или ако има данъчно задължение, ще се прилагат следните правила относно предоставянето на нашите услуги:
(i) когато установим, че сумата на данъка за възстановяване, която е на Ваше разположение, е прекалено малка, за да покрие нашето възнаграждение за услуга или че има данъчно задължение, ние винаги се свързваме с Вас по електронна поща и Ви молим за по-нататъшни указания (т.е. дали желаете да анулирате процеса по възстановяване на данък или желаете да пристъпите към подаването на данъчна декларация, извършено от нас);
(ii) в случай че желаете да анулирате процеса по възстановяване на данък, ние потвърждаваме анулирането допълнително по електронна поща;
(iii) в случай че желаете да пристъпите към подаването на данъчна декларация, ние изчисляваме и Ви предоставяме размера на данъчното задължение, което следва да заплатите на данъчния орган, заедно с размера на възнаграждението за нашите услуги и информация за това как да платите това възнаграждение. Ако такова възнаграждение за нашите услуги е подходящо за Вас, ние Ви предоставяме проектодекларацията и по-нататъшни указания за това как да я подпишете и изпратите. МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ: единствено Вие отговаряте за подписването и изпращането на данъчната декларация (ние няма да я подпишем вместо Вас и да я подадем до данъчния орган). Също така единствено Вие носите отговорността за плащането на Вашето данъчно задължение на данъчния орган.
(iv) когато не ни предоставите по-нататъшни указания за това как да процедираме, ние няма да предприемаме каквито и да било по-нататъшни действия във връзка с предоставянето на Вашата данъчна декларация (въпреки това, не изтриваме файла Ви веднага). МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ: единствено Вие отговаряте за подписването и изпращането на данъчната декларация до данъчния орган и ние няма никога да я предоставим без указание от Ваша страна за това и без авансово плащане от Ваша страна на изчисленото възнаграждение за нашите услуги.
В случай че размерът на възстановения данък, който можете да поискате обратно, е твърде малък за превеждането му към Вас, но покрива нашето възнаграждение за услуга, ние изготвяме и предоставяме данъчна декларация от Ваше име, но Вие не получавате каквото и за било възстановяване на данък по Вашата сметка (тъй като възстановяването на данък ще бъде получено и задържано от нас като възнаграждение от Вас за нашите услуги).

Допълнителни такси
Клиентът се задължава да обезщети RT Tax за разноски за допълнителни услуги, свързани с извличане на документи, проверка на достоверността на личен номер (напр. SSN, PPS, NIN и пр.), организиране на документ за пребиваване и непребиваване, ако предимство има изготвянето на относимо изменение на предишни декларации и определени варианти за плащане. За информация относно възнаграждението за предоставени допълнителни услуги за конкретен случай, Клиентът следва да се свърже с RT Tax на адрес: info@rttax.com.

10. Предоставяне на възстановения данък на Клиента
Процесът по предоставяне на възстановения данък на Клиента зависи от чуждата държава, от която се иска възстановяване на данък:

За възстановяване на данък от САЩ:
(i) Ако възстановяването на данъка е преведено от данъчните власти по банковата сметка на Клиента в САЩ, назначена му от нашия партньор TT Express UAB. TT Express ще удържи нашите такси за обслужване, които ще ни бъдат преведени от името на Клиента, и ще преведе остатъка от възстановения данък по банковата сметка на Клиента.
(ii) Ако възстановеният данък се предоставя от данъчния орган с чек, Клиентът трябва да заплати таксите за услугата към нас и след получаване на плащането, чекът се изпраща на Клиента.
(iii) Ако възстановяването на данъка е преведено от данъчните власти частично чрез банков превод към банковата сметка на Клиента в САЩ, назначена за него от нашия партньор TT Express UAB и частично чрез чек, TT Express ще приспадне нашите такси за обслужване, които ще бъдат преведени на нас от името на Клиента и ще прехвърли остатъка от възстановения данък по банковата сметка на Клиента (ако е останал) и ще изпрати чека на Клиента и ако удържаната сума е твърде малка, Клиентът трябва да плати остатъка на нас.

За възстановяване на данък от Великобритания:
(i) Възстановеният данък, предоставен от данъчния орган, се изпраща под формата на хартиен чек. Хартиеният чек се предава на нашия партньор TT Express UAB, който го осребрява, удържа нашето възнаграждение за услуга и превежда останалата сума от възстановения данък по банковата сметка на Клиента.

За възстановяване на данък от други чужди държави:
(i) Възстановеният данък се предоставя от данъчния орган по банковата сметка на нашия партньор TT Express UAB. TT Express UAB удържа нашето възнаграждение за услуга и превежда останалата сума от възстановения данък по банковата сметка на Клиента.

Ако RT Tax или TT Express UAB по някаква причина не могат да удържат възнаграждението, Клиентът трябва да плати възнаграждението на RT Tax, преди RT Tax да изпрати възстановената сума на Клиента.
Възстановената сума се предоставя на Клиента с помощта на информацията, която е предоставена от Клиента във Формуляра „Искане за възстановяване”. Ако адресът или банковата информация на Клиента се променят, Клиентът е длъжен да информира RT Tax във възможно най-кратък срок на адрес: info@rttax.com. RT Tax не носи отговорност, ако преводът е извършен или чекът е изпратен по пощата по погрешна банкова сметка или погрешен адрес на Клиента.
Преди да подаде Формуляра „Искане за възстановяване” Клиентът трябва да се обади на или да посети своята банка и да разбере как се прави превод към неговата банка, ако плащането постъпва от чужда държава.
В случай на предоставяне на неточна или непълна информация, Клиентът се задължава да компенсира допълнителни банкови такси в размер на 50 (петдесет) щатски долара, в случай че банката трябва да повтори превода.
RT Tax не носи отговорност за каквито и да било такси, начислени от банката на Клиента или кореспонденската банка за банковия превод.
RT Tax няма контрол върху таксите, начислявани на място от банките при банкови преводи. RT Tax няма да носи отговорност за каквито и да било промени в таксите на местните банки, за каквито и да било валутни обменни курсове на банките или за каквито и да било срокове, в рамките на които банката обработва превода.

11. Услуга „Търсене на липсващ документ”
В някои случаи когато Клиентът не ни предостави даден необходим формуляр от своя работодател за дохода и удържаните при източника данъци на Клиента, RT Tax ще трябва да се свърже с работодателя, за да получи копие от посочения формуляр. Ако работодателят на Клиента откаже да сътрудничи и откаже да издаде формуляра, RT Tax няма да носи отговорността за възстановяването на данъка.
За Клиентите, които искат възстановяване на данък от САЩ (образец W2): Както би следвало да Ви е известно, съгласно нормативните правила, приложими в САЩ, всеки работодател трябва да предостави на своите бивши и настоящи служители образец W2 до края на януари от идната година. Образецът W2 е съществено важен за заявлението за възстановяване на данък в САЩ. Що се отнася до Вашия образец W2, ще се прилагат следните правила относно предоставянето на нашите услуги:

(i) ако Клиентът не е подал своя образец W2 за възстановяване на данък от САЩ и същият е получен от Клиента по-късно, Клиентът се задължава да го донесе в или изпрати до същата служба на регионалния представител на RT Tax, съдето са подадени неговите/нейните документи за възстановяване на данъка;
(ii) ако Клиентът не е получил образеца W2 от своя работодател, Клиентът се задължава да положи всички усилия, за да го получи (напр. да се свърже с работодателя допълнително и да го помоли за този образец);
(iii) ако Клиентът не е предал образец W2 до 15-ти февруари, ние автоматично стартираме услугата „търсене” на образец W2 (за това се заплаща допълнителна такса за нашата услуга).

12. Данъци за социално осигуряване и здравно [Medicare] осигуряване (ДСОЗО) от САЩ
RT Tax не носи отговорност за възстановяване на данък ДСОЗО, ако работодателят, който е удържал при източника тези данъци от Клиента, откаже да сътрудничи на Данъчната администрация на САЩ [IRS] или RT Tax.
Таксата за възстановяване на данък ДСОЗО се начислява отделно от възстановяването на федерален и щатски данък.

13. Права на интелектуална собственост
Този уебсайт, Вашият Профил и съответните материали, свързани с услугите на RT Tax, включително всякакви версии, редакции, корекции, изменения, допълнения и/или актуализации на същите, придружаващите материали, услуги и каквито и да било копия, които Ви е разрешено да направите съгласно настоящите Условия, са наша собственост или са собственост на наши лицензодатели и са защитени съгласно законите за интелектуалната собственост, включително законите и спогодбите за авторското право. Настоящите Условия не Ви предоставят каквото и да било участие в или върху този уебсайт, свързания с него софтуер, Вашия Профил и съответните материали, свързани с услугите на RT Tax, а само ограничено, отменяемо право на ползване в съответствие с условията на настоящите Условия. Нищо от съдържащото се в настоящите Условия не съставлява отказ от права относно правата ни на интелектуална собственост съгласно който и да било закон.
Логата и търговските марки на RT Tax са наша собственост или са собственост на нашите лицензодатели и с настоящите условния не се предоставя никакво право върху, лицензия за или участие в която и да било такава търговска марка.

14. Защита на данни
Отнасяме се сериозно към защитата на данни. RT Tax гарантира, че цялата информация на Клиента се съхранява като лична и поверителна.
За повече информация относно начина, по който обработваме лични данни, моля вижте в нашата Политика относно поверителността онлайн на адрес https://rttax.com/privacy-policy/ или поискайте разпечатан екземпляр при нашите партньори.

15. Приложимо право и разрешаване на спорове
Настоящите Условия се подчиняват на и тълкуват съобразно – и всички права и задължения на страните се определят в съответствие с – материалните закони на щата Илинойс, Съединени американски щати, изключая правилата им за колизия на закони.
Всякакви спорове, противоречия или претенции, произтичащи от или във връзка с услугите на RT Tax, настоящите Условия и/или Договора, или нарушаването, прекратяването или недействителността на същия, се разрешават от съдилищата на щата Илинойс, Съединени американски щати.

16. Други разпоредби
Споразумението за предоставяне на услугата по възстановяване на данъци, по избор на Клиента, може да бъде подписано в оригинална форма (на хартиен носител) или по електронен път. Споразумението, сключено по електронен път, има същата правна сила като споразумение, подписано на хартиен носител. За оригинален подпис на Клиента се считат извършените от Клиента действия и посочването на информация, което се потвърждава от щракването на Клиента върху „отметката“, друго електронно подписване, предоставянето на документи, информация и лични данни към нас, като се има предвид, че документите и споразумението, подписано с тези действия, са еквивалентни на писмено споразумение и пораждат същите правни последици като документ, заверен с подписа на Клиента.
RT Tax общува с Клиентите по електронна поща на адреса на предоставения от Клиента адрес на електронна поща. Клиентът следва да проверява електронната си поща редовно за актуализации на статута на възстановяването на данъка.
В максималната разрешена съгласно приложимия закон степен RT Tax си запазва правото по свое усмотрение да внася промени в която и да било част от този уебсайт, свързаните с него услуги и/или настоящите Условия, ако това стане необходимо. Такива промени ще бъдат публикувани на адрес: https://rttax.com/en/terms-and-conditions/. Препоръчва се на Клиентите редовно да го проверяват, за да получат тези актуализации.
Ако Клиентът има някакви въпроси във връзка с качеството на предоставената услуга, го каним да ни изпрати електронно писмо на адрес: info@rttax.com.