Ogólne warunki świadczenia usług RT Tax

Kalkulator zwrotu podatku

1. Ogólne

Witamy na naszej stronie internetowej. Niniejsze Warunki („Warunki”) określają warunki, na jakich Unitrust Finance, Inc (działający pod nazwą RT Tax) („my”) zapewni Klientowi przygotowanie deklaracji podatkowej i / lub powiązane usługi („ty”).

Niniejsze Warunki wraz z podpisaną przez Ciebie umową o świadczenie usług zwrotu podatku („Umowa”) dotyczą korzystania z oferowanych przez nas usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się zarówno na niniejsze Warunki, jak i Umowę. Jeśli nie akceptujesz warunków, nie możemy świadczyć dla Ciebie usług. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszymi Warunkami, Umową i / lub naszymi usługami, prosimy o kontakt pod adresem info@rttax.com.

2. Usługi

RT Tax jest usługodawcą internetowym świadczącym usługi zwrotu podatku i powiązane usługi z zagranicy (Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, USA, Norwegia, Dania, Holandia, Austria, Belgia, Szwecja) w celu odzyskania podatku dochodowego od osób fizycznych zapłaconego z tytułu pracy za granicą lub z innych przyczyn.

Korzystanie z usług RT Tax jest dozwolone dla osób powyżej 18 roku życia, które mogą zawrzeć prawnie wiążącą umowę.

Nasze usługi podlegają opłacie za usługi zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków (więcej informacji znajduje się w sekcji 9 niniejszych Warunków) i postanowieniami Umowy.

3. Dostarczanie dokumentów

Aby rozpocząć proces zwrotu podatku, Klient musi podpisać z nami Umowę i przekazać nam odpowiednie informacje, tj. złożyć dostarczone przez nas formularze (formularze papierowe lub formularze informacyjne online) i dostarczyć dokumenty (oryginały i kopie) wymagane do dokonania zwrotu podatku. Pamiętaj, że musisz podać nam numer swojego konta bankowego i inne dane opisane w odpowiednim formularzu, ponieważ zwrócone podatki (pomniejszone o opłatę za obsługę) zostaną przekazane na twoje konto bankowe lub rozliczone innym sposobem płatności (patrz sekcja 5. Warunków, w celu uzyskania dalszych informacji).

W celu odzyskania podatków należy zawrzeć umowę z naszym partnerem TT Express UAB, firmą upoważnioną do wykonywania przekazów pieniężnych (licencja nr 90 https://www.lb.lt/en/licences-1/view_license?id=2094). Podatki zostaną zwrócone na konto przypisane Tobie przez naszego partnera TT Express UAB lub poprzez wystawienie czeku pieniężnego, który zostanie pobrany i zrealizowany przez TT Express UAB. Umowa z TT Express UAB może zostać zawarta na Twoim koncie klienta. Udzielimy Ci wszelkich informacji niezbędnych do jej zawarcia. Dopiero po przypisaniu konta bankowego możemy przystąpić do zwrotu podatku.

Formularze i lista wymaganych dokumentów są różne dla poszczególnych krajów. Prosimy o wyszukanie szablonu Umowy wraz z zestawem poszczególnych formularzy i list dokumentów, wybierając odpowiedni kraj na górnym pasku strony głównej tej witryny www.rttax.com.

Zestaw wypełnionych dokumentów należy dostarczyć do RT Tax w formie papierowej, dostarczając je do biura odpowiedniego regionalnego przedstawiciela RT Tax lub przesyłając je do odpowiedniego regionalnego przedstawiciela pocztą. Adres kontaktowy dla wysyłki można znaleźć, wybierając odpowiedni kraj na górnym pasku strony głównej tej witryny.

Dla klientów ubiegających się o zwrot podatku z USA: alternatywnie do wyżej wymienionych środków, możesz dostarczyć zestaw dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub konta internetowego, które możesz utworzyć na naszej stronie internetowej.

4. Konto klienta

Konto na naszej stronie internetowej („Konto”) mogą założyć wyłącznie Klienci ubiegający się o zwrot podatku z USA, z własnej inicjatywy i przed dostarczeniem dokumentów. W każdym przypadku, Klienci ubiegający się o zwrot podatku z USA nie są zobowiązani do utworzenia Konta przed dostarczeniem dokumentów (ponieważ mają oni możliwość dostarczenia dokumentów bezpośrednio do nas lub przesłania ich pocztą).
Za każdym razem, gdy otrzymamy komplet dokumentów wypełnionych przez naszego Klienta, tworzymy Konto dla tego Klienta (z wyjątkiem wyżej wymienionego wyjątku dla Klientów ubiegających się o zwrot podatku z USA, jeśli wcześniej Klient utworzył Konto z własnej inicjatywy). Przekazujemy Klientowi informacje dotyczące logowania na konto. Umożliwia to monitorowanie statusu procesu zwrotu podatku. Klienci ubiegający się o zwrot podatku z USA mogą również dostarczyć zestaw dokumentów za pośrednictwem Konta, ale ta opcja nie jest możliwa dla Klientów ubiegających się o zwrot z innych krajów.
Konto jest bezpłatne.
Podczas tworzenia / korzystania z Konta i usług RT Tax jesteś zobowiązany do przestrzegania poniższych zasad:
Podane dane profilu muszą być poprawne, kompletne i muszą być stale aktualizowane. Wielokrotna rejestracja jest niedozwolona;

Niedozwolone jest podawanie hasła innej osobie lub używanie nazwy użytkownika i hasła innej osoby. Dane logowania (w tym hasło) muszą być poufne. Musisz podjąć odpowiednie działania, aby zapobiec nieautoryzowanemu korzystaniu z konta. W przypadku, gdy osoby trzecie miały dostęp do danych logowania, dane dostępu należy natychmiast zmienić.
Możesz usunąć swoje konto w dowolnym momencie bez podania przyczyny;
Nie angażuj się w żadną działalność, która jest lub zawiera materiał, który:

(I) jest niezgodny z prawem lub ma na celu promowanie lub popełnianie jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem;

(II) jest nieprzyzwoita, obraźliwa, zniesławiająca, pornograficzna, stwarzająca zagrożenie lub obsceniczna;

(III) zawiera złośliwe treści, takie jak złośliwe oprogramowanie, „konie trojańskie” lub wirusy, lub w inny sposób zakłóca dostęp użytkownika do usług RT Tax;

(IV) podszywa się pod innego użytkownika lub wprowadza w błąd co do twoich powiązań z innym użytkownikiem, osobą lub podmiotem lub jest w inny sposób nieuczciwa, oszukańcza, fałszywa, lub wprowadzająca w błąd;

(V) ingeruje lub w jakikolwiek sposób zakłóca usługi RT Tax, manipuluje, narusza lub próbuje sondować, skanować lub testować podatność na zagrożenia w usługach RT Tax lub systemy komputerowe, sieć, zasady użytkowania, komponenty bezpieczeństwa, środki uwierzytelnienia lub wszelkie inne odpowiednie środki ochrony RT Tax lub jej partnerów.

5. Proces zwrotu podatku

Po przesłaniu przez Klienta wszystkich wymaganych dokumentów do RT Tax lub regionalnego przedstawiciela RT Tax, wszystkie dokumenty są przekazywane do biura przetwarzania RT Tax.

RT Tax rozpoczyna składanie dokumentów Klienta dopiero po nadaniu Klientowi rachunku bankowego przez naszego partnera TT Express UAB (w przypadku USA: rachunek bankowy w USA).

Po otrzymaniu dokumentów w biurze RT Tax Klient otrzymuje powiadomienie e-mailem informujące o szacunkowej kwocie podlegającej zwrotowi. (Jeśli nie otrzymasz takiego powiadomienia, skontaktuj się z RT Tax pod adresem info@rttax.com).

Następnie wszystkie dokumenty są analizowane przez specjalistów RT Tax, a deklaracje zwrotu podatku są wysyłane do organów podatkowych.

Po otrzymaniu zwrotu RT Tax informuje Klienta (e-mailem), że zwrot podatku został przekazany na konto bankowe, przypisane przez partnera TT Express UAB lub w przypadku Klientów ubiegających się o zwrot podatku z USA, na rachunek bankowy Klienta w USA przypisany przez naszego partnera TT Express UAB, także gdy czek pieniężny został otrzymany i/lub zrealizowany.

6. Odpowiedzialność

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę dochodów, utratę zysków, utratę reputacji, utratę klientów, utratę użytkowania, utratę możliwości, nawet gdybyśmy wiedzieli, że takie szkody lub straty mogą powstać, lub za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wynikowe szkody lub straty powstałe, w tym między innymi naruszenie umowy, zaniedbanie, działanie umyślne lub niewykonanie zobowiązania.

Nie ponosimy odpowiedzialności, w przypadku niewypełnienia żadnych zobowiązań wobec Ciebie, w wyniku okoliczności niezależnych od nas, takich jak (ale nie wyłącznie): (i) działania katastrof naturalnych, w tym trzęsienia ziemi, cyklony, burze, powodzie, pożar, choroby , mgła, śnieg lub mróz; (ii) działania siły wyższej, w tym (między innymi) wojna, wypadki, działania wrogów publicznych, strajki, embarga, niebezpieczeństwa powietrzne, lokalne spory lub zamieszki; (iii) działania przestępcze stron trzecich, takie jak kradzież i podpalenie; (iv) twoje działania lub zaniechania; (v) naszą odmowę dokonania jakichkolwiek nielegalnych płatności w Twoim imieniu.

RT Tax nie ponosi odpowiedzialności za:

(i) opóźnienia w zwrocie podatków, jeżeli opóźnienie spowodowane jest podatkiem zagranicznym lub innymi właściwymi instytucjami;

(ii) brak zwrotu podatków, z tytułu zobowiązania podatkowego lub jakichkolwiek innych negatywnych konsekwencji, które wystąpiły z powodu fałszywych, niedokładnych lub niekompletnych informacji dostarczonych przez Klienta lub z powodu wcześniejszych zobowiązań finansowych Klienta wobec jakichkolwiek zagranicznych podatków lub innych instytucji;

(iii) negatywne konsekwencje poniesione przez Klienta w związku ze zmianami obowiązujących praw, zasad, przepisów lub procedur mających zastosowanie do zwrotu podatku;

(iv) dodatkowe opłaty bankowe, jeżeli bank musi powtórzyć przelew z powodu podania nieprawidłowych lub niepełnych informacji;

(v) oraz wszelkie opłaty pobierane przez klienta lub bank pośredniczący;

(vi) RT Tax nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Klient otrzymał już zwrot podatku; jest winien pieniądze właściwemu urzędowi skarbowemu; informacje organu podatkowego prowadzą do decyzji, że klientowi nie należy się zwrot pieniędzy.

7. Kwota zwrotu

Wszystkie obliczone kwoty podlegające zwrotowi podane przez RT Tax są jedynie szacunkowe. Szacunkowe kwoty opierają się na średniej kwocie zwrotu podobnych przypadków z poprzednich lat podatkowych. Ostateczna kwota podlegająca zwrotowi jest obliczana i wydawana przez organy podatkowe danego organu podatkowego.

W przypadku zmiany obowiązującego prawa podatkowego w kraju, z którego pobierany jest zwrot podatku, lub zmiany w interpretacji lub wdrażaniu prawa i przepisów przez organy podatkowe tego kraju, RT Tax spełni swoje zobowiązanie do zorganizowania zwrotu w stopniu dozwolonym przez prawo, interpretację i ich wdrożenie przez organ podatkowy w tym kraju. Decyzja o dokładnej wartości należnego zwrotu lub kwoty należnej jest decyzją odpowiedniego organu podatkowego.

8. Okres zwrotu

RT Tax zapewni zwrot środków tak szybko, jak to możliwe, pod warunkiem dostarczenia niezbędnych dokumentów przez klienta i skutecznego rozpatrzenia wniosku o zwrot przez odpowiedni urząd skarbowy.

Okres zwrotu opublikowany na stronie internetowej RT Tax i opublikowany w różnych materiałach reklamowych RT Tax stanowi najczęstszy okres zwrotu podatku, ale może być dłuższy lub krótszy. Zależy to od dokumentów dostarczonych przez klienta, a także od szybkości działania organów podatkowych innych krajów.

Chociaż czas potrzebny organom podatkowym nie jest pod kontrolą RT Tax, staramy się uzyskać zwrot w możliwie najkrótszym czasie.

9. Opłata za usługę i opłaty dodatkowe

Opłata za usługę RT Tax w przypadku zwrotu podatku z danego kraju obcego jest różna.
RT Tax nie obciąży klienta żadną opłatą za usługę z góry. Opłaty za usługi RT Tax zostaną odjęte od kwoty podlegającej zwrotowi przed zwrotem ich Klientowi lub po zapłaceniu przez Klienta na rzecz RT Tax opłaty za usługi przed wysłaniem czeku do Klienta przez RT Tax (dotyczy zwrotu podatku z USA). Klient zgadza się zrekompensować RT Tax za złożenie wniosku o zwrot podatku. Jeśli właściwy organ podatkowy prześle czek zwrotny lub przekaże pieniądze na konto bankowe klienta – bezpośrednio do klienta – zamiast wysyłać je do RT Tax, klient nadal musi uiścić odpowiednią opłatę na rzecz RT Tax za usługę.
Kwota należnego podatku VAT (jeśli dotyczy) zostanie doliczona do opłaty za usługę RT Tax oraz opłat dodatkowych. Opłaty za usługi RT Tax mogą być zmieniane przez RT Tax jednostronnie i będą miały zastosowanie do każdego wniosku Klienta o świadczenie Usług złożonego po otrzymaniu przez Klienta zawiadomienia o zmianie opłat.
W przypadku Klientów ubiegających się o zwrot podatku z USA: należy pamiętać, że zdarzają się przypadki, w których nasi Klienci nie mogą skorzystać ze zwrotu podatku, ponieważ okazuje się, że na terytorium USA nie występuje nadpłata podatków, ale dług podatkowy Klienta. Jak powinieneś wiedzieć, deklarację podatkową do organów podatkowych USA należy dostarczyć nawet w przypadku długu podatkowego. Jeśli kwota zwrotu podatku, o którą możesz się ubiegać, jest zbyt niska (tj. Nie pokryłaby naszej opłaty za usługę) lub jeśli istnieje dług podatkowy, zastosowanie będą miały następujące zasady dotyczące świadczenia naszych usług:

(i) gdy stwierdzimy, że dostępny zwrot podatku jest zbyt niski, aby pokryć naszą opłatę za usługę lub istnieje dług podatkowy, zawsze kontaktujemy się z Tobą przez e-mail i pytamy o dalsze instrukcje (tj. czy chcesz anulować proces zwrotu podatku lub chcesz kontynuować składanie przez nas deklaracji podatkowej);

(ii) w przypadku, gdy chcesz anulować proces zwrotu podatku, potwierdzamy anulowanie dodatkowo e-mailem;

(iii) w przypadku, gdy chcesz, abyśmy kontynuowali składanie deklaracji podatkowej, obliczamy i przekazujemy Ci kwotę długu podatkowego, którą powinieneś zapłacić organowi podatkowemu, wraz z kwotą opłaty za nasze usługi i informacje w jaki sposób uiścić taką opłatę. Jeśli taka opłata za nasze usługi jest dla Ciebie odpowiednia i po zapłaceniu nam, przedstawiamy projekt deklaracji i dalsze instrukcje dotyczące jej podpisania i wysłania. UWAGA: to Ty ponosisz wyłączną odpowiedzialność za podpisanie i wysłanie deklaracji podatkowej (nie podpiszemy jej za Ciebie i nie dostarczymy do organu podatkowego). Ponadto ponosisz wyłączną odpowiedzialność za spłatę długu podatkowego na rzecz organu podatkowego.

(iv) jeśli nie przekażesz nam dalszych instrukcji dotyczących dalszego postępowania, nie podejmujemy żadnych dalszych działań związanych ze złożeniem deklaracji podatkowej (chociaż nie usuwamy pliku natychmiast). UWAGA: ponosisz wyłączną odpowiedzialność za dostarczenie deklaracji podatkowej organowi podatkowemu i nigdy nie dostarczymy jej bez Twojej instrukcji i bez zaliczki na poczet obliczonej opłaty za nasze usługi.

W przypadku, gdy kwota zwrotu podatku, o którą możesz się ubiegać, jest zbyt niska, aby Ci ją zwrócić, ale pokrywa ona naszą opłatę za usługę, przygotowujemy i dostarczamy deklarację podatkową w Twoim imieniu, ale nie otrzymasz zwrotu podatku konto (ponieważ zwrot podatku zostanie odebrany i zatrzymany jako opłata za nasze usługi).

Dodatkowe Opłaty

Klient zobowiązuje się do zrekompensowania wydatków RT Tax za dodatkowe usługi związane z odzyskiwaniem dokumentów, weryfikacją numeru osobistego (np. SSN, PPS, NIN itp.), organizacją dokumentów pobytu i nierezydentów, gdy obowiązują odpowiednie przygotowania poprawek do poprzednich zwrotów i niektóre opcje płatności. Aby uzyskać informacje na temat opłaty za dodatkowe usługi świadczone w indywidualnym przypadku, Klient powinien skontaktować się z RT Tax pod adresem: info@rttax.com.

10. Wydanie Klientowi zwrotu podatku

Proces wydawania zwrotu podatku Klientowi zależy od kraju obcego, z którego ma być uzyskany zwrot podatku:

W przypadku zwrotu podatku z USA:
(i) Jeśli organ podatkowy wyda zwrot podatku bezpośrednio na konto bankowe Klienta w USA przypisane mu przez naszego partnera TT Express UAB. TT Express, odlicza opłatę serwisową, która zostanie nam przekazana w imieniu Klienta, a resztę zwrotu podatku przekaże na rachunek bankowy Klienta.

(ii) Jeśli organ podatkowy wystawia zwrot czekiem, Klient będzie zobowiązany zapłacić na rzecz RT Tax opłaty za usługi, a po otrzymaniu płatności czek zostanie wysłany do Klienta;

(iii) Jeżeli zwrot podatku zostanie przyznany przez organ podatkowy częściowo przelewem bankowym na rachunek bankowy Klienta w USA przypisany mu przez naszego partnera TT Express UAB, a częściowo czekiem, TT Express potrąci nasze opłaty za usługi, które zostaną przekazane nam w imieniu Klienta i przeleje resztę zwrotu podatku na konto bankowe Klienta (jeśli zostanie), oraz wyśle Klientowi czek, a jeśli potrącona kwota będzie zbyt mała, Klient będzie zobowiązany dopłacić pozostałą część.

W przypadku zwrotu podatku z Wielkiej Brytanii:

(i) Zwrot podatku wydany przez organ podatkowy jest dostarczany w formie czeku papierowego. Czek papierowy jest dostarczany do naszego partnera TT Express UAB, który go spienięża, odlicza opłatę za usługę i przekazuje zwrot podatku na konto bankowe Klienta.

W przypadku zwrotu podatku z innych obcych krajów:

(i) Zwrot podatku jest wydawany przez organ podatkowy na rachunek bankowy naszego partnera TT Express UAB. TT Express UAB odlicza opłatę za obsługę i przekazuje zwrot podatku na rachunek bankowy klienta.

Jeśli RT Tax z jakiegokolwiek powodu nie może odliczyć swojej opłaty, Klient musi uiścić opłatę na rzecz RT Tax, zanim RT Tax prześle zwrot do Klienta.

Zwrot pieniędzy następuje na podstawie informacji podanych przez klienta w formularzu żądania zwrotu pieniędzy. Jeśli adres klienta lub informacje bankowe ulegną zmianie, Klient jest zobowiązany do jak najszybszego poinformowania RT Tax pod adresem info@rttax.com. RT Tax nie ponosi odpowiedzialności, jeśli przelew zostanie zrealizowany lub czek zostanie wysłany na niewłaściwe konto bankowe lub niewłaściwy adres klienta.

Przed wypełnieniem formularza żądania zwrotu, klient musi zadzwonić lub odwiedzić swój bank i dowiedzieć się, jak dokonać przelewu do swojego banku, jeśli płatność pochodzi z innego kraju.

W przypadku podania niepoprawnych lub niepełnych informacji Klient zobowiązuje się zrekompensować dodatkowe opłaty bankowe w wysokości 50 (pięćdziesięciu) dolarów USD, na wypadek, gdyby bank musiał powtórzyć przelew.

RT Tax nie ponosi odpowiedzialności za opłaty pobierane przez bank klienta lub bank korespondenta za przelew bankowy.

RT Tax nie ma kontroli nad opłatami pobieranymi lokalnie przez banki za przelewy bankowe. RT Tax nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany w opłatach lokalnych banków, jakiekolwiek kursy wymiany walut przez banki ani za okres, jaki bank potrzebuje na przetworzenie przelewu.

11. Usługa wyszukiwania brakujących dokumentów

W niektórych przypadkach, gdy Klient nie dostarczy nam wymaganego formularza od swojego pracodawcy na temat potrąconych dochodów i podatków, RT Tax będzie musiał skontaktować się z pracodawcą, aby otrzymać kopię wspomnianego formularza. Jeśli pracodawca Klienta odmówi współpracy i odmówi wystawienia formularza, RT Tax nie ponosi odpowiedzialności za zwrot podatku.

Dla Klientów ubiegających się o zwrot podatku z USA (formularz W2): Jak powinieneś wiedzieć, zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w USA, każdy pracodawca musi dostarczyć swoim byłym i obecnym pracownikom formularz W2 do końca stycznia nadchodzącego roku. Formularz W2 jest niezbędny do złożenia wniosku o zwrot podatku w USA. W odniesieniu do formularza W2 obowiązują następujące zasady dotyczące świadczenia naszych usług:

(i) jeśli Klient nie złożył formularza W2 w celu uzyskania zwrotu podatku z USA i Klient otrzyma go później, Klient jest zobowiązany do dostarczenia lub wysłania go do tego samego biura regionalnego przedstawiciela RT Tax, w którym złożono jego dokumenty do zwrotu podatku;

(ii) jeśli Klient nie otrzymał formularza W2 od swojego pracodawcy, Klient zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby go otrzymać (np. dodatkowo skontaktować się z pracodawcą i poprosić o niego);

(iii) jeśli Klient nie dostarczy W2 do 15 lutego, automatycznie uruchamiamy usługę wyszukiwania formularza W2 (podlega to dodatkowej opłacie za naszą usługę).

12. Podatki z ubezpieczeń społecznych i Medicare (SSMT) z USA

RT Tax nie ponosi odpowiedzialności za zwrot podatku SSMT, jeżeli pracodawca, który potrącił te podatki od Klienta, odmówi współpracy z IRS lub RT Tax.
Opłata za zwrot podatku SSMT jest pobierana oddzielnie od zwrotu podatku federalnego i stanowego.

13. Prawa własności intelektualnej

Niniejsza strona internetowa, twoje konto i odpowiednie materiały związane z usługami RT Tax, w tym wszelkie wersje, zmiany, poprawki, modyfikacje, ulepszenia i / lub aktualizacje, materiały towarzyszące, usługi i wszelkie dokumenty, których kopie możesz wykonywać na podstawie niniejszych warunków, są własnością naszą lub naszych licencjodawców i są chronione na mocy praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich i umów. Niniejsze Warunki nie przekazują Tobie żadnych praw do tej witryny, powiązanego oprogramowania, Twojego Konta i odpowiednich materiałów związanych z usługami RT Tax, ale jedynie ograniczone, odwołalne prawo użytkowania zgodnie z warunkami niniejszych Warunków. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenia się naszych praw własności intelektualnej na mocy jakiegokolwiek prawa.

Logo i znaki handlowe RT Tax są własnością naszą lub naszych licencjodawców, a na podstawie niniejszej umowy nie udziela się żadnych praw, licencji ani udziałów w takich znakach towarowych.

14. Ochrona danych

Poważnie podchodzimy do kwestii ochrony danych. RT Tax zapewnia, że wszystkie informacje o kliencie są przechowywane jako prywatne i poufne.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w naszej Polityce Prywatności https://rttax.com/privacy-policy/ online lub można poprosić o wydrukowany formularz u naszych partnerów.

15. Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

Niniejsze Warunki są regulowane i interpretowane, a wszelkie prawa i obowiązki stron są określone, zgodnie z prawem materialnym stanu Illinois w Stanach Zjednoczonych Ameryki, z wyłączeniem norm kolizyjnych.

Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające z – lub – w związku z usługami RT Tax, niniejszymi Warunkami i / lub Umową, a także ich naruszenia, rozwiązania lub nieważność będą rozstrzygane przez sądy stanu Illinois w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

16. Inne postanowienia

Umowa o świadczenie usług zwrotu podatku, według wyboru Klienta, może zostać podpisana w formie oryginału (na papierze) lub w formie elektronicznej. Umowa zawarta drogą elektroniczną ma taką samą moc prawną jak umowa zawarta w formie papierowej. Strony ustalają, że za czynności dokonane przez Klienta oraz wskazanie informacji, które Klient potwierdza kliknięciem „pola wyboru”, inne podpisy elektroniczne, przekazanie Usługodawcy dokumentów, informacji i danych osobowych jako oryginalny podpis Klienta, przy czym dokumenty i Umowa podpisane tymi czynnościami są równoważne z Umową pisemną i wywołują takie same skutki prawne jak dokument poświadczony podpisem Klienta.

RT Tax komunikuje się z Klientami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta. Klient powinien regularnie sprawdzać swój e-mail w celu uzyskania informacji o statusie zwrotu podatku.
W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, RT Tax zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wprowadzenia zmian w dowolnej części tej witryny, powiązanych usług i / lub niniejszych Warunków, jeśli zajdzie taka potrzeba. Takie zmiany zostaną opublikowane na stronie: https://rttax.com/terms-and-conditions/. Klienci powinni sprawdzać ją regularnie, w celu otrzymywania tych aktualizacji.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących jakości świadczonych usług, Klient jest proszony o przesłanie do nas wiadomości e-mail na adres info@rttax.com.