Privātuma politika

PRIVĀTUMA POLITIKA

SIA “RT Tax Latvia” (turpmāk — mēs, mūsu utt.), kas Latvia darbojas kā „RT Tax” zīmola pārstāvis, apstrādājot personas datus, tiecas aizsargāt visu personu privātumu. Personas datus apstrādājam saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (turpmāk — VDAR) un piemērojamiem nacionālajiem tiesību aktiem. Apliecinām, ka SIA “RT Tax Latvia” ciena Jūsu privātumu un apņemas nodrošināt Jūsu tiesības uz likumīgu Jūsu personas datu apstrādi un aizsardzību.

Šajā Privātuma politikā ir norādīts, kāpēc mēs vācam Jūsu personas datus, kādus Personas datus vācam, kā mēs vācam Personas datus, dalāmies ar tiem un glabājam tos, kādas ir Jūsu tiesības personas datu aizsardzības jomā un kā varat tās izmantot.

Izmantojot mūsu tīmekļa vietni vai pakalpojumus, tā sniedzot mums savus personas datus, Jūs piekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem (izņemot attiecībā uz datu apstrādes darbībām, kuru veikšanai būs nepieciešama atsevišķa Jūsu piekrišana). Ir uzskatāms, ka Jūs esat iepazinies(-usies) ar mūsu Privātuma politiku, ja, reģistrējoties tīmekļa vietnē un aizpildot reģistrācijas veidlapu, atzīmējat ar ķeksīti. Ja atkārtoti vēlaties iepazīties ar Privātuma politikas noteikumiem, to varat izdarīt šajā adresē Martas iela 5, Rīga, LV-1011.

Kādi jēdzieni tiek izmantoti?

Datu pārzinis — jūsu Personas datu pārzinis ir SIA “RT Tax Latvia” (reģistrācijas Nr. 42103067199, juridiskā adrese: Martas iela 5, Rīga, LV-1011, darbības veikšanas adrese: Martas iela 5, Rīga, LV-1011, e-pasts: info@rttax.lv, tālr.: +371 27757221, kurai esat iesniedzis (iesniegusi) savus Personas datus saistībā ar līgumattiecībām vai pirmslīguma attiecībām, vai kuras Pakalpojumus grasāties izmantot.

Klients (Jūs) — fiziska persona, kas izmanto Pakalpojumus, ir izmantojusi tos vai ir izteikusi nodomu izmantot tos.

VDAR — Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Personas dati — jebkura informācija, kas tieši vai netieši ir saistīta ar Klientu vai citu fizisku personu, kuras identitāte ir noteikta vai kuras identitāti var noteikt, un kuras dati tiek apstrādāti saskaņā ar šo Privātuma politiku un piemērojamiem tiesību aktiem.

Datu apstrāde — jebkura operācija, ko veic ar Personas datiem (ieskaitot to vākšanu, ierakstīšanu, glabāšanu, apmaiņu, piekļuves piešķiršanu, pieprasījumu iesniegšanu, nosūtīšanu u. c.).

Pakalpojumi — jebkuri SIA “RT Tax Latvia”, kā „RT Tax” pārstāvja Latvia, piedāvātie vai sniedzamie pakalpojumi, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar starpniecību, Klientam atgūstot nodokļus no ārvalstu nodokļu iestādēm (to valstu saraksts, no kurām jūs varat pieprasīt nodokļu atmaksu, ir norādīts tīmekļa vietnēs: rttax.com; mokesciugrazinimas.lt).

Tiešā tirgvedība — aktivitātes, kas paredzētas, lai personām piedāvātu pakalpojumus pa e-pastu, tālruni vai citā tiešā veidā, un (vai) noskaidrotu viņu viedokli par piedāvātajiem pakalpojumiem.

Tīmekļa vietne — rttax.lv; .nodokluatgriesana.lv/

Kad piemēro šo Privātuma politiku?

Šo Privātuma politiku piemēro, ja izmantojat, esat izmantojuši vai izteikuši nodomu izmantot SIA “RT Tax Latvia” , kā „RT Tax” pārstāvja Latvia, Pakalpojumus. To piemēro arī gadījumos, ja esat netieši saistīts ar kādu no Pakalpojumiem. To piemēro arī gadījumos, ja attiecības tikušas nodibinātas pirms šīs Privātuma politikas stāšanās spēkā, un esat iesniedzis (iesniegusi) un (vai) SIA “RT Tax Latvia” ir ieguvusi Jūsu Personas datus.

Kādēļ mēs vācam Jūsu Personas datus?

Personas datus mēs vācam un izmantojam, lai varētu sniegt Jums savus Pakalpojumus (slēdzot, pildot līgumu), pilnveidot Pakalpojumus, nosūtīt paziņojumus, piedāvājumus un informāciju, aizsargāt savas un trešo pušu tiesības un intereses, kā arī ievērot piemērojamos likumus un citus tiesību aktus. Ja Jūs neiesniegsiet mums savus Personas datus, mēs nevarēsim Jums sniegt savus Pakalpojumus.

Ar Jūsu piekrišanu apstrādājam Jūsu Personas datus tiešās tirgvedības nolūkos. Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt savu piekrišanu attiecībā uz tiešo tirgvedību.

Kā mēs vācam Jūsu Personas datus?

Lielāko datu daļu mēs iegūstam tieši no Jums, taču dažus no tiem varam iegūt arī no citiem avotiem.

Parasti SIA “RT Tax Latvia” Personas datus iegūst tieši no personām, ar kurām ir saistīti dati, proti, Jūsu Personas datus iegūstam:

 • kad šos datus iesniedzat mums tieši, piemēram, iesniedzat pieteikumu; sazināties ar SIA “RT Tax Latvia” (personīgi, pa tālruni vai e-pastu), vēršaties pie mūsu partneriem, aizpildāt reģistrācijas veidlapu, atstājat savus kontaktus; reģistrējaties, apmeklējat mūsu tīmekļa vietni un visos pārējos veidos;
 • kad izmantojat mūsu Pakalpojumus vai tīmekļa vietnes;
 • kad Jūs paziņojat par problēmu vai sazināties ar mums par Pakalpojumu kvalitāti;
 • kad piedalāties diskusijās forumos, sociālo tīklu lapās, tīmekļa vietnē u. tml.

Noteiktos gadījumos SIA “RT Tax Latvia” Personas datus iegūst no personām, kas nav datu subjekts (Jūs), piemēram, no saviem biznesa partneriem, kuriem esat iesniedzis (iesniegusi) savus datus, lai saņemtu mūsu Pakalpojumus; kā arī iegūst Personas datus no ārvalstu iestādēm, kas veic nodokļu atmaksu, ja Jūs neesat iesniedzis (iesniegusi) (nevarējāt iesniegt) visus nodokļu atmaksai nepieciešamos dokumentus, vai no citiem avotiem, ja šādu pienākumu nosaka tiesību akti.

Mēs varam iegūt Jūsu Personas datus arī tad, kad noslēdzam dažādus līgumus, kuros Jūs varat nebūt puse vai puses pārstāvis (piemēram, līgums, ko noslēdz uz pilnvaras pamata, līgums ar juridisku personu, kurā norādītas kontaktpersonas vai pārstāvju dati u. tml.).

Kāda veida Personas datus mēs apstrādājam?

SIA “RT Tax Latvia”, kā „RT Tax” pārstāvja Latvia, pamatdarbība ir saistīta ar starpniecību, Klientiem atgūstot nodokļus. Jūsu Personas datus apstrādājam, lai varētu sniegt un uzlabot šos Pakalpojumus. Attiecīgi, konkrēti kāda apjoma Personas datus apstrādājam, ir atkarīgs no Jūsu pasūtītajiem Pakalpojumiem vai mūsu attiecībām ar Jums, kā arī valstī, no kuras vēlaties atgūt nodokļus, piemērojamo tiesību aktu prasībām nodokļu atmaksas jomā.

Turklāt SIA “RT Tax Latvia” apstrādā savu klientu un pakalpojumu sniedzēju, kas ir uzņēmumi, un privātpersonu pārstāvju Personas datus.

Parasti mēs vācam un apstrādājam šādus Jūsu Personas datus:

 • identifikācijas datus, piemēram, vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzimšanas datumu, nodokļu maksātāja kodu, dzimšanas valsti, pilsonību, personu apliecinošā dokumenta datus (un kopiju), fotogrāfiju;
 • kontaktinformāciju, piemēram, dzīvesvietas adresi vai korespondences adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, IP adresi;
 • profesionālos (darba) datus, piemēram, datus par darba devēju (bijušo darba devēju), darba stāžu, darba algu, pabalstiem, iemaksām, sociālās apdrošināšanas numuru (kodu), nodokļu maksātāja numuru (kodu), uzņēmējdarbības atļauju vai individuālā darba veicēja izziņu datus, kā arī citus datus, ko nepieciešams iesniegt nodokļu iestādē valstī, no kuras vēlaties atgūt nodokļus;
 • datus par ģimeni, piemēram, ģimenes stāvokli, nepilngadīgajiem bērniem;
 • finansiālo informāciju, piemēram, bankas konta numuru.

Mēs neapstrādājam sensitīvus (īpašu kategoriju) datus, kas saistīti ar jūsu veselību vai politisko pārliecību, izņemot gadījumus, kad to pieprasa saskaņā ar likumiem vai īpašos gadījumos, kad, piemēram, Jūs atklājat šādus datus, izmantojot Pakalpojumus (piemēram, informējot par slimības pabalstiem).

Datus par nepilngadīgajiem bērniem mēs vācam tikai tādā apjomā un tikai tajā gadījumā, kad to pieprasa un ir nepieciešams, lai Jūs varētu atgūt nodokļus (piemērojot atvieglojumus u. tml.).

Vai dalāmies ar Jūsu Personas datiem?

Kas attiecas uz sniedzamo Pakalpojumu veidu, mums ir pienākums dalīties ar Jūsu Personas datiem, veicot ikdienas darbību, lai Jūs varētu atgūt nodokļus, jo nodokļu atmaksu veicam nevis mēs paši, bet nodokļu iestādes dažādās valstīs (tajās valstīs, no kurām vēlaties atgūt nodokļus, un esat vērsušies pie mums, lai saņemtu Pakalpojumus).

Jūsu Personas datus mēs varam atklāt:

 • SIA “RT Tax Latvia” partneriem, ar kuriem kopā SIA “RT Tax Latvia” sniedz Pakalpojumus;
 • ārvalstu iestādēm, kas veic nodokļu atmaksu;
 • valsts iestādēm un citiem subjektiem, kas veic tiem likumos uzdotās funkcijas;
 • pieaicinātiem Personas datu apstrādātājiem, kas mums palīdz sniegt Pakalpojumus (piemēram, tīmekļa vietņu uzraudzība un izstrāde);
 • pilnvarotiem revidentiem, juriskonsultiem un finanšu konsultantiem;
 • kad to pieprasa saskaņā ar likumiem, pamatojoties uz likumiem un juridiskajiem procesiem, kad no sirds ticam, ka šādas informācijas atklāšana ir nepieciešama Jūsu vai mūsu tiesību aizsardzībai, vai citu personu drošības nodrošināšanai, vai lai atbildētu uz valsts iestāžu vai amatpersonu pieprasījumiem.

Uzņemoties atbildību, apliecinām, ka pieaicinām partnerus, Personas datu apstrādātājus, tikai tad, ja esam pārliecināti, ka tie nodrošinās atbilstīgus organizatoriskos, juridiskos, tehniskos un fiziskos pasākumus Jūsu Personas datu drošības un likumīgas apstrādes nodrošināšanai.

 

Kas var iepazīties ar Jūsu Personas datiem?

Iepazīties ar Jūsu Personas datiem var tikai personas, kam ir šādas tiesības, SIA “RT Tax Latvia” iekšienē vai SIA “RT Tax Latvia” pieaicinātas trešās puses, vai citas personas, ja to pieprasa vai tas ir atļauts saskaņā ar tiesību aktiem. Apliecinām, ka Jūsu Personas datu apstrādei mēs varam pieaicināt tikai tādas trešās puses, kas sniedz pietiekamas garantijas attiecībā uz tehnisko un organizatorisko pasākumu realizēšanu, lai apstrāde atbilstu VDAR un piemērojamo tiesību aktu prasībām, un tiktu nodrošināta Jūsu tiesību aizsardzība.

Atklājot Jūsu Personas datus, mēs apņemamies nodrošināt, ka datu saņēmējs ievēro tādus pašus personas datu glabāšanas un apstrādes pasākumus kā mēs.

Apstrādes darbību, ko veic trešās puses, vienmēr reglamentē Privātuma un datu apstrādes līgums vai citi īpaši noteikumi, par kuriem SIA “RT Tax Latvia” vienojas ar šādām trešām pusēm — apstrādātājiem.

Dati, ko mēs vācam par Jums, var tikt apstrādāti (ieskaitot glabāšanu) ārpus Jūsu valsts, Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas robežām, piemēram, ASV, Jaunzēlandē, Kanādā (atkarībā no tā, no kuras valsts vēlaties atgūt nodokļus).

Jūsu Personas dati tiek apstrādāti, glabāti un nosūtīti trešām pusēm tādā veidā un apjomā, par ko Jūs esat informēti, un ir paredzēti Privātuma politikā, starp Jums un mums noslēgtajā(‑os) līgumā(‑os) un (vai) citā dokumentā.

Kādas ir Jūsu tiesības attiecībā uz Jūsu Personas datiem?

SIA “RT Tax Latvia”  tiecas nodrošināt, lai Personas datu apstrāde notiktu godprātīgi un pārredzami, kā arī lai nepārtraukti tiktu nodrošinātas visas piemērojamos tiesību aktos paredzētās personu tiesības.

Jums ir šādas tiesības:

 • tiesības iepazīties ar saviem Personas datiem. Pēc Jūsu pieprasījuma, mēs apstiprināsim, vai ar Jums saistīti Personas dati tiek apstrādāti, vai netiek apstrādāti, un sniegsim informāciju par apstrādes mērķiem, apstrādājamo Personas datu kategorijām un saņēmējiem, kuriem Personas dati tiek atklāti, vai šādu saņēmēju kategorijām; mēs paziņosim Jums, kādi Personas dati tiek apstrādāti, un visu rīcībā esošo informāciju par to avotu;
 • tiesības pieprasīt, lai izlabojam neprecīzus Personas datus, vai tiesības papildināt nepilnīgus Personas datus;
 • tiesības iegūt Jūsu iesniegtos Personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un tiesības, pastāvot noteiktiem apstākļiem, nosūtīt šos Personas datus citam pārzinim (tiesības uz datu pārnesamību);
 • noteiktos apstākļos tiesības pieprasīt dzēst Personas datus vai ierobežot to apstrādi (piemēram, ja tie nav nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kuru dēļ tie tika vākti un apstrādāti, Jūs esat atsaucis (atsaukusi) piekrišanu un nav cita juridiska pamata to apstrādei; Personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi u. c.);
 • tiesības iebilst pret Personas datu apstrādi noteiktos nolūkos un apstākļos;
 • absolūtas tiesības iebilst pret Jūsu Personas datu apstrādi tiešās tirgvedības nolūkos;
 • ja Personas datu apstrāde ir pamatota ar Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu tādā pašā veidā, kādā to iesniedzāt (tai skaitā personīgi, ar partneru starpniecību, pa e-pastu, savā profilā vai citos veidos). Jūsu piekrišanas atsaukšana neietekmēs līdz šādai atsaukšanai veikto Jūsu Personas datu likumīgu apstrādi;
 • tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

Atkarībā no īpašiem apstākļiem var būt noteikti nosacījumi vai ierobežojumi attiecībā uz Jūsu tiesību realizēšanu. Uz likumu vai citu tiesību aktu pamata mums var būt uzlikts pienākums, ka nevarēsim nekavējoties dzēst Jūsu Personas datus.

Lai realizētu savas tiesības, jebkurā brīdī varat vērsties pie SIA “RT Tax Latvia” tieši, ar partneru starpniecību, pa e-pastu, tālruni, uzdodot jautājumu tīmekļa vietnē (piemēram: tiešsaistē, ar Facebook konta starpniecību u. c.).

Jūsu tiesības Personas datu aizsardzības jomā realizējam bez maksas (izņemot gadījumus, kad pieprasījumi acīmredzami ir nepamatoti vai neproporcionāli, pirmkārt, ja atkārtojas to saturs).

Kā tiek glabāti Jūsu Personas dati?

Mēs glabājam Jūsu Personas datus, pamatojoties uz VDAR un nacionālajiem tiesību aktiem. Saskaņā ar vispārīgo principu Jūsu Personas dati tiek apstrādāti (tostarp glabāti) tādā formā, lai datu subjektu identitāti varētu noteikt ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kuru dēļ veic Personas datu apstrādi.

Lai aizsargātu Jūsu Personas datus no nesankcionētas piekļuves, nelikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas nozaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas, veicam nepieciešamos piemērojamo tiesību aktu prasībām atbilstīgos pasākumus. Šādi pasākumi ietver tehniskos pasākumus, piemēram, atbilstošu datorsistēmu izvēle, datoru aizsardzība, datu un failu aizsardzība, kā arī organizatoriskos pasākumus, piekļuves Personas datiem ierobežošanu, konfidencialitātes nodrošināšanu un citus.

 

 

Cik ilgi tiek glabāti Jūsu Personas dati?

Personas datu glabāšanas termiņus nosaka tiesību akti vai mēs, pamatojoties uz tiesību aktiem. Konkrētu termiņu pienākumam glabāt noteiktus dokumentus, kas satur Personas datus, nosaka tiesību akti, piemēram, ja Personas datu glabāšanas termiņus nosaka ar nodokļiem saistīti tiesību akti tajā valstī, no kuras vēlaties atgūt (vai esat atguvuši) nodokļus.

Ja tiesību akti neparedz Personas datu glabāšanas termiņu, Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamos Jūsu personas datus glabājam 10 gadus pēc pakalpojuma sniegšanas (ņemot vērā vispārīgo prasības noilguma termiņu). Savukārt Jūsu piekrišanu attiecībā uz tiešo tirgvedību glabāsim 5 gadus pēc piekrišanas saņemšanas.

Kādas tiešās tirgvedības aktivitātes veic SIA “RT Tax Latvia”?

SIA “RT Tax Latvia” var sniegt informāciju par saviem Pakalpojumiem esošajiem Klientiem, pamatojoties uz likumīgu interesi.

Mūsu informatīvie un tiešās tirgvedības ziņojumi (piemēram, ziņojumi par mūsu sniedzamajiem Pakalpojumiem) tiek nosūtīti Klientiem, kuriem tiek (tika) sniegti Pakalpojumi un kuri ir izteikuši piekrišanu saņemt tiešās tirgvedības un (vai) informatīvos piedāvājumus no SIA “RT Tax Latvia”.

SIA “RT Tax Latvia” Jums var nosūtīt informāciju par sniedzamajiem Pakalpojumiem, jaunumiem nodokļu atmaksas jomā, atgādinājumus par deklarāciju iesniegšanu vai pieteikumu iesniegšanu nodokļu atmaksai.

Noteiktos gadījumos Klientam sniedz informāciju par grozījumiem ar viņu noslēgtajos līgumos un (vai) tiesību aktos, kas attiecas uz nodokļu atmaksu vai datu apstrādi, nosūta informāciju (vai atgādinājumu) par Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajiem papildus iesniedzamajiem dokumentiem/datiem, kā arī sistemātiskus un citus ar sniedzamajiem Pakalpojumiem saistītus paziņojumus. Šādi informatīvi paziņojumi ir nepieciešami, pildot ar Jums noslēgto līgumu un (vai) tā pielikumus, sniedzot Jums pakalpojumus, kurus esat pasūtījuši, un ja tie nav uzskatāmi par tiešās tirgvedības ziņojumiem.

Lai varētu atgūt nodokļus, proti, saņemt mūsu Pakalpojumus, Jums nav noteikti jāpiekrīt tiešās tirgvedības ziņojumu saņemšanai.

Kā Jūs varat izteikt piekrišanu saņemt informatīvus un (vai) tiešās tirgvedības ziņojumus?

Jūs varat dot piekrišanu saņemt informatīvus un (vai) tiešās tirgvedības ziņojumus, izsakot piekrišanu tiešajai tirgvedībai tīmekļa vietnē, atzīmējot attiecīgo lauku, reģistrācijas veidlapā apstiprinot šādu savu izvēli, un citos veidos, no kuriem būtu skaidra Jūsu griba saņemt sniedzamo informāciju, vai lūdzot sūtīt informatīvus ziņojumus saskaņā ar mums noslēgtajiem līgumiem.

Klienti, kas jau saņem mūsu informatīvos ziņojumus, stājoties spēkā VDAR, tos saņems arī turpmāk.

Vai varat iebilst pret Jūsu Personas datu izmantošanu tiešās tirgvedības nolūkos?

Jums ir tiesības jebkurā brīdī bez maksas iebilst pret Personas datu apstrādi tiešās tirgvedības nolūkos. Jums ir tiesības jebkurā brīdī bez maksas atsaukt savu piekrišanu. Lai izmantotu šīs tiesības, Jums ir jāsazinās ar mums, izmantojot jebkurus līdzekļus, tai skaitā, bet neaprobežojoties: personīgi, ar mūsu partneru starpniecību (pie kuriem esat vērsušies, lai saņemtu Pakalpojumus no mums), pa e-pastu, savā profilā un citos veidos, no kuriem mēs varētu saprast, ka vairs nevēlaties saņemt mūsu informatīvos ziņojumus.

Vai SIA “RT Tax Latvia” izmanto sīkdatnes?

Jā, UAB „Rinkos tinklas” izmanto sīkdatnes, kas ir nelieli tekstuāli faili, ko ieraksta jūsu datorā, viedtālrunī vai citā ierīcē, lai uzlabotu tīmekļa vietnes darbību un vienkāršotu tās izmantošanu. Ar sīkdatņu politiku varat iepazīties šeit.

 

Kā Jūs varat sazināties ar mums?

Laipni lūdzam vērsties pie mums ar pieprasījumiem, lūgumiem vai piezīmēm par Jūsu Personas datu apstrādi pa e-pastu info@rttax.lv.

Turklāt varat uzdot jautājumus, piezvanot pa tālruni, tīmekļa vietnē (tiešsaistē) un citos Jums ērtos veidos.

Juridisks paziņojums

Šī Privātuma politika no juridiskā viedokļa nav saistoša saskaņā ar Jūsu un SIA “RT Tax Latvia” noslēgto līgumu. Šajā Privātuma politikā ir sniegtas mūsu Personas datu aizsardzības standartu vadlīnijas. Pilnveidojot un attīstot savus Pakalpojumus un tīmekļa vietnes, varam mainīt šo Privātuma politiku.

Pēc Jūsu pieprasījuma varēsiet iepazīties ar Privātuma politiku arī pie mūsu biznesa partneriem un klientu apkalpošanas vietās.