Unitrust Finance, Inc (RT Tax) (dalej – RT Tax, my, nasz i tak dalej), działając jako przedstawiciel znaku towarowego RT Tax, ma na celu ochronę prywatności wszystkich osób podczas przetwarzania Danych osobowych. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie ochrony danych (dalej RODO) oraz obowiązującym ustawodawstwem i regulacjami krajowymi (w tym USA). Potwierdzamy, że RT Tax szanuje twoją prywatność i zobowiązuje się do ochrony twoich praw do zgodnego z prawem przetwarzania i ochrony twoich danych osobowych.

W niniejszej Polityce prywatności wyjaśniono, dlaczego zbieramy Twoje dane osobowe, jaki rodzaj danych osobowych gromadzimy, jak gromadzimy, udostępniamy i przechowujemy takie dane, jakie masz prawa w zakresie ochrony danych osobowych i jak możesz egzekwować takie prawa.

Korzystając z naszej strony internetowej lub usług iw ten sposób przekazując nam swoje Dane osobowe, zgadzasz się z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności (z wyjątkiem działań związanych z przetwarzaniem danych, dla których konieczna jest Twoja osobna zgoda). Uważa się, że zapoznałeś się z naszą Polityką prywatności, kiedy zaznaczysz („odhaczysz”) pole podczas rejestracji na stronie i wypełniania formularza rejestracyjnego. Ponadto, niniejsza Polityka prywatności może zostać przesłana wraz z naszą umową na wykonanie usług. Jeśli chcesz zapoznać się z postanowieniami Polityki prywatności, możesz to zrobić pod następującym adresem: https://rttax.com/privacy-policy/

Jakie definicje stosuje się w niniejszej Polityce prywatności?

Administrator Danych – administratorem Twoich danych osobowych jest Unitrust Finance, Inc (numer rejestracyjny firmy 70464217, adres siedziby – 1200 Iroquois Ave, Room 86, Naperville, IL 60563, USA, adres, pod którym wykonywane są operacje, to 1200 Iroquois Ave, Room 86, Naperville, IL 60563, USA, e-mail info@unitrustfinance.com, tel.: +1-312-889-0315), któremu dostarczyłeś swoje dane osobowe dotyczące stosunków umownych lub przedumownych lub usług, z których zamierzasz korzystać.

Przedstawiciel Administratora Danych – UAB „Rinkos tinklas” (numer rejestracyjny firmy 135927776, adres siedziby: Nemuno st. 13, Kaunas, Litwa, adres, pod którym wykonywane są operacje to: Ožeškienės g. 15, Kaunas, Litwa, e-mail: info@rinkostinklas.lt, tel.: +370 37 755211, +370 679 68858), który działa w imieniu Administratora Danych.

Klient (Ty) – osoba fizyczna, która korzysta z naszych Usług, korzystała z Usług lub wyraziła zamiar korzystania z Usług.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

Dane osobowe – wszelkie informacje bezpośrednio lub pośrednio dotyczące Klienta lub innych osób fizycznych, które można zidentyfikować lub które są możliwe do zidentyfikowania, a których dane przetwarzane są zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz obowiązującym ustawodawstwem i regulacjami.

Przetwarzanie danych – każda operacja wykonywana na Danych osobowych (w tym gromadzenie, nagrywanie, przechowywanie, zmiana, rozpowszechnianie lub inne udostępnianie, zapytania, przesyłanie itd.).

Usługi – wszelkie usługi oferowane lub świadczone przez RT Tax, w tym między innymi pośrednictwo dla Klienta w celu uzyskania zwrotu podatków od zagranicznych organów podatkowych (lista krajów, od których możesz uzyskać zwrot podatków dostępna jest na następujących stronach internetowych: rttax.com, mokesciugrazinimas.lt, nodokluatgriesana.lv, odzyskajpodatek.pl, recuperareataxelor.ro, vrashtanenadanaci.bg, podatkyvevropi.eu, podatkyvevropi.com, povernenyapodatku.eu, povernenyapodatku.com, evrovyplata.eu, evrovyplata.com.

Marketing bezpośredni – działalność wykonywana za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub w inny bezpośredni sposób, w celu oferowania usług osobom i (lub) pytania ich o zdanie na temat oferowanych usług.

Strony internetowe – rttax.com, mokesciugrazinimas.lt, nodokluatgriesana.lv, odzyskajpodatek.pl, recuperareataxelor.ro, vrashtanenadanaci.bg, podatkyvevropi.eu, podatkyvevropi.com, povernenyapodatku.eu, povernenyapodatku.com, evrovyplata.eu, evrovyplata.com.

Kiedy obowiązuje niniejsza Polityka prywatności?

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie, gdy korzystasz, korzystałeś lub wyraziłeś zamiar korzystania z naszych Usług. Polityka prywatności obowiązuje również w tych przypadkach, gdy jesteś pośrednio powiązany z Usługami. Polityka prywatności obowiązuje również w tych przypadkach, w których nawiązano stosunki przed wejściem w życie niniejszej Polityki prywatności oraz w przypadku, gdy podałeś a (lub) my otrzymaliśmy Twoje Dane osobowe.

Dlaczego zbieramy Twoje dane osobowe?

Gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe, aby (i) móc świadczyć Ci Usługi (zawieranie, wykonywanie umowy), (ii) ponieważ konieczna jest komunikacja (dostarczamy Ci powiadomienia, oferty i informacje); (iii) w celu ochrony naszych praw i interesów osób trzecich, (iv) abyśmy mogli przeprowadzić analizę statystyczną, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i innymi regulacjami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest odpowiednio: (i) konieczność wykonania umowy i obowiązkowych wymogów ustawowych dotyczących zwrotu podatku; (ii) uzasadniony interes – w celu zapewnienia dobrej obsługi klienta; (iii) uzasadniony interes – w celu ochrony naszych praw i interesów osób trzecich oraz (iv) uzasadniony interes – w celu ulepszenia naszej działalności.

Jeśli nie podasz nam swoich danych osobowych, nie będziemy w stanie zapewnić Ci naszych usług.

Należy zauważyć, że aby otrzymać zwrot podatku, tj., aby skorzystać z naszych Usług, nie musisz zgadzać się na otrzymywanie bezpośrednich powiadomień marketingowych.

Za Twoją zgodą przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na marketing bezpośredni.

Jak gromadzimy Twoje dane osobowe?

Większość danych otrzymujemy od Ciebie bezpośrednio, ale możemy również otrzymywać niektóre dane z innych źródeł.

Możemy korzystać z usług stron trzecich (partnerów / podmiotów przetwarzających) w celu gromadzenia twoich danych. W takim przypadku nie będziesz przekazywać swoich Danych osobowych bezpośrednio do nas, ale do naszego partnera, który będzie przetwarzał Dane osobowe w naszym najlepszym interesie i zgodnie z naszymi instrukcjami, ściśle zapewniając poufność i integralność Danych osobowych oraz podejmie odpowiednie działania fizyczne, środki organizacyjne, administracyjne i techniczne służące ochronie Danych osobowych.

Należy wyjaśnić, że RT Tax zazwyczaj otrzymuje dane osobowe bezpośrednio od osób, z którymi dane są powiązane, tj., otrzymujemy Twoje Dane osobowe:

 • gdy przekazujesz nam te dane bezpośrednio, np.: składasz wniosek do nas lub naszych partnerów; komunikujesz się z nami (osobiście, telefonicznie lub mailowo), komunikujesz się z naszymi partnerami, wypełniasz formularz rejestracyjny, zostawiasz nam swoje dane kontaktowe; rejestrujesz się, odwiedzasz naszą stronę internetową i w inny sposób;
 • gdy korzystasz z naszych Usług lub stron internetowych;
 • gdy zgłaszasz problem lub komunikujesz się z nami w sprawie jakości Usług,
 • gdy uczestniczysz w forach dyskusyjnych, na stronach mediów społecznościowych, stronach internetowych i tak dalej.

W szczególnych przypadkach możemy otrzymywać Twoje dane osobowe nie od Ciebie, ale na przykład od naszych partnerów biznesowych, którym przekazałeś swoje dane, starając się skorzystać z naszych Usług; lub od zagranicznych instytucji państwowych zarządzających zwrotami podatków lub od innych instytucji, w przypadkach, gdy nie dostarczyłeś (nie mogłeś dostarczyć) wszystkich niezbędnych dokumentów do zwrotu podatku lub z innych źródeł, gdy taki obowiązek jest określony przez ustawodawstwo i regulacje.

Możemy również otrzymywać Twoje dane osobowe, gdy podpisujemy różne umowy, w których niekoniecznie jesteś stroną lub przedstawicielem strony (np. Umowa zawarta zgodnie z pełnomocnictwem, umowa z osobą prawną, w której osoby kontaktowe lub dane przedstawicieli są określone itd.).

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Nasza główna działalność związana jest z pośrednictwem w zakresie uzyskania przez klientów zwrotu podatków. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, abyśmy mogli świadczyć i ulepszać te Usługi. Analogicznie, dokładny zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych zależy od zamówionych usług lub naszych relacji z Tobą, a także wymagań obowiązującego prawodawstwa i regulacji w zakresie zwrotów podatków w kraju, z którego chcesz uzyskać zwrot podatku.

Przetwarzamy również Dane osobowe przedstawicieli naszych klientów i usługodawców, którzy stanowią firmy i osoby fizyczne.

Zwykle gromadzimy i przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • dane określające tożsamość, takie jak imię, drugie imię, nazwisko, kod osobisty, data i miejsce urodzenia, kod podatnika (osobisty numer identyfikacyjny, na przykład PPS, CPR, BSN, UTR lub inny), obywatelstwo, dane z dokumentu tożsamości (i kopię), zdjęcie;
 • dane kontaktowe, takie jak adres zamieszkania (i / lub deklarowany adres) lub adres do korespondencji (na Litwie i w innym kraju, z którego chcesz zwrot podatku), numer telefonu, adres e-mail, adres IP;
 • dane zawodowe (dane o pracy), takie jak dane o pracodawcy (byłym pracodawcy), charakterze i miejscu pracy, doświadczeniu zawodowym, wynagrodzeniu, otrzymanych płatnościach, dokonanych płatnościach, zapłaconych podatkach, otrzymanych dodatkach, poniesionych kosztach związanych z pracą; numer ubezpieczenia społecznego (kod), numer (kod) podatnika, dane dotyczące zaświadczeń biznesowych lub indywidualnych zaświadczeń o działalności, a także inne dane, które należy dostarczyć organowi podatkowemu w państwie, z którego chcesz uzyskać zwrot podatku;
 • dane dotyczące rodziny, takie jak stan cywilny, informacje na temat małżonka i małoletnich dzieci (osób pozostających na utrzymaniu) (na przykład w niektórych przypadkach może być konieczne przedłożenie aktu małżeństwa, aktu urodzenia dziecka lub innych dokumentów potwierdzających dostarczone informacje;
 • informacje finansowe, takie jak numery kont bankowych, dane bankowe;
 • inne informacje, takie jak daty przyjazdu i wyjazdu do kraju, z którego chcesz uzyskać zwrot podatku, informacje o wizie i imionach i nazwiskach rodziców (kiedy chcesz uzyskać zwrot podatku z USA) i inne.

Nie przetwarzamy danych wrażliwych (specjalnych kategorii) związanych z twoim zdrowiem lub opiniami politycznymi, z wyjątkiem przypadków, gdy takie dane są wymagane przez prawo lub w szczególnych przypadkach, gdy na przykład ujawniasz takie dane podczas korzystania z Usług (np. Informując o płatności otrzymywane jako odszkodowanie za chorobę).

Gromadzimy dane o dzieciach i małżonkach tylko w zakresie i tylko w przypadku, gdy takie gromadzenie wymagane jest przez przepisy prawne i jest konieczne w celu uzyskania zwrotu podatku (zastosowanie ulg podatkowych / przywilejów itp.).

Ponadto wyjaśniamy, że ilość przetwarzanych danych osobowych oraz liczba dokumentów, które musisz nam przesłać, zawsze podlegają wymogom prawa kraju, z którego chcesz uzyskać zwrot podatku. Główne dokumenty, które należy złożyć w celu skorzystania z naszych Usług, wymieniono na naszych stronach internetowych i uporządkowano według każdego kraju.

Aby świadczyć usługi, możemy wymagać od Ciebie wypełnienia formularzy, zawiadomień, zaświadczeń wydanych przez organy rządowe i / lub twojego pracodawcę oraz innych dokumentów wymaganych do uzyskania zwrotu podatku zgodnie z prawem danego kraju. Jeśli nie możesz ich przesłać, możemy uzyskać niezbędne dane i dokumenty od upoważnionych osób na podstawie Twojego żądania i / lub za Twoją zgodą.

We współpracy z Tobą i po otrzymaniu Twojej prośby jesteśmy zawsze gotowi wyjaśnić Ci, dlaczego w każdym przypadku potrzebujemy takich informacji.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Ze względu na charakter świadczonych Usług musimy udostępniać Twoje Dane Osobowe podczas wykonywania codziennych czynności, dążąc do zwrotu podatków, ponieważ zwroty podatków nie są wykonywane przez nas, ale przez organy podatkowe w różnych stanach (w tych, z których wnioskowałeś o nasze usługi w celu uzyskania zwrotu podatków).

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

 • naszym partnerom, którzy pomagają nam w świadczeniu Tobie Usług (zbieranie dokumentów, wysyłanie informacji, wypełnianie deklaracji itp.) i innym Podmiotom Przetwarzającym Dane osobowe zaangażowanym w świadczenie Tobie Usług o wysokiej jakości (np. Utrzymanie i rozwój stron internetowych);
 • zagranicznym organom podatkowym zarządzającym zwrotami podatków;
 • instytucjom państwowym i innym podmiotom, które wykonują funkcje powierzone im przez prawo;
 • upoważnionym audytorom oraz konsultantom prawnym i finansowym;
 • gdy takie ujawnienie jest wymagane przez prawo, zgodne z prawem i procedurami prawnymi, gdy w dobrej wierze wierzymy, że ujawnienie takich informacji jest konieczne w celu ochrony Twoich lub naszych praw lub w celu zapewnienia bezpieczeństwa innym osobom lub w odpowiedzi na prośby instytucji państwowych lub urzędników.

W przypadkach, gdy przekazujesz swoje Dane osobowe naszym partnerom w kraju pochodzenia, kraju zamieszkania lub w innej odpowiedniej lokalizacji zamiast bezpośrednio przekazywać je do nas (Administratora danych), a także w związku z faktem, że znajdujemy się w USA, Twoje Dane osobowe zostaną przesłane do USA. Dla jasności należy wyjaśnić, że ponieważ znajdujemy się w USA, przekazywanie Twoich Danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy zawartej między nami w celu świadczenia naszych usług.

Niniejszym oświadczamy, że korzystamy z usług partnerów, podmiotów przetwarzających dane osobowe, tylko wtedy, gdy mamy pewność, że tacy partnerzy gwarantują odpowiednie środki organizacyjne, prawne, techniczne i fizyczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. Takie przetwarzanie musi być zgodne z wymogami prawnymi RODO i obowiązującego prawa oraz zapewniać ochronę Twoich praw.

Kto może uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych?

Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć tylko osoby posiadające takie prawo wewnątrz RT tax lub strony trzecie, z którymi zawieramy umowy, lub inne osoby (partnerzy, podmioty przetwarzające), gdy taki dostęp jest wymagany lub dozwolony przez ustawodawstwo i regulacje.

Ujawniając Twoje Dane osobowe, zobowiązujemy się do zapewnienia, że odbiorca danych przestrzega tych samych środków ochrony danych osobowych i przetwarzania, co my, i zapewnia bezpieczeństwo, poufność i integralność Danych osobowych.

Czynności przetwarzania wykonywane przez strony trzecie zawsze podlegają pisemnej umowie lub innym szczegółowym warunkom, w odniesieniu do których zgadzamy się z takimi zewnętrznymi podmiotami przetwarzającymi dane.

Należy wyjaśnić, że gromadzone przez nas dane o Tobie mogą być przetwarzane (w tym przechowywanie) poza granicami Twojego kraju, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na przykład w USA, Nowej Zelandii, Kanadzie (w zależności od kraju, z którego chcesz uzyskać zwrot podatku). Możemy przekazywać dane osobowe na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności [ochrony]; na podstawie standardowych klauzul ochrony danych opracowanych przez Komisję Europejską; poprzez zastosowanie innych możliwych zabezpieczeń i odstępstw, jeżeli jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, bez uszczerbku dla twoich uzasadnionych interesów.

Twoje dane osobowe są przetwarzane, przechowywane i rozpowszechniane do osób trzecich za pomocą takich środków oraz w takim zakresie, w jakim jesteś informowany, jak określono w Polityce prywatności, w umowie (umowach) zawartych między Tobą a nami i / lub w innym dokumencie lub w innej formie.

Dla jasności należy wyjaśnić, że firma (nasz partner), której dostarczyłeś dokumenty, w celu skorzystania z naszych Usług, zostanie uznana za nasz Podmiot Przetwarzający Dane. Możemy również przekazywać Dane osobowe do naszych Podmiotów Przetwarzających Dane, takich jak TT Express UAB, który świadczy dla nas usługi przekazów pieniężnych, jak również Unidata, UAB, który świadczy dla nas usługi „back office”; również do UAB „Rinkos tinklas”, który świadczy dla nas usługi call center. W niektórych przypadkach możemy również ujawnić Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym, które zapewniają archiwizację, utrzymanie IT i podobne usługi.

Jakie masz prawa dotyczące Twoich danych osobowych?

Mamy na celu zapewnienie, aby działalność związana z przetwarzaniem danych osobowych była uczciwa i przejrzysta, a także aby wszystkie prawa osobiste przewidziane w obowiązującym ustawodawstwie i regulacjach były stale chronione. Zapewniamy, że Twoje dane osobowe są dokładne, odpowiednie, istotne i ograniczone do tego, co jest konieczne w związku z celami, dla których są przetwarzane.

Masz następujące prawa i możesz z nich korzystać w dowolnym momencie:

 • prawo dostępu do własnych Danych osobowych. Na Twoje żądanie potwierdzimy, czy Dane osobowe powiązane z Tobą są przetwarzane, czy też nie i dostarczymy informacje o celach takiego przetwarzania, kategoriach i odbiorcach przetwarzanych Danych Osobowych, którym ujawniane są Dane Osobowe, lub kategorie takich odbiorców; powiadomimy Cię o tym, jakiego rodzaju dane osobowe są przetwarzane, a także udostępnimy wszystkie posiadane przez nas informacje na temat źródła takich danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych;
 • prawo do otrzymywania danych osobowych w systematycznym, powszechnie używanym i czytelnym dla komputera formacie oraz prawo, pod pewnymi warunkami, do przekazania takich danych osobowych innemu administratorowi (prawo do przenoszenia danych);
 • w pewnych okolicznościach prawo do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania takich danych osobowych (np.: gdy takie dane osobowe nie są już konieczne do osiągnięcia celów, dla których takie dane osobowe zostały zebrane i przetworzone, gdy wycofałeś swoje zgody i nie ma innej uzasadnionej podstawy do przetwarzania takich danych osobowych; gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem i tak dalej);
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w określonych celach i na określonych warunkach;
 • bezwzględne prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego;
 • jeżeli przetwarzanie Danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę w taki sam sposób, w jaki wyraziłeś taką zgodę (w tym osobiście, za pośrednictwem partnerów, poczty elektronicznej, w swoim profilu i – przez inne środki). Cofnięcie Twojej zgody nie będzie miało wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie Twoich danych osobowych, które zostało przeprowadzone przed takim cofnięciem.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W zależności od szczególnych okoliczności mogą istnieć pewne warunki lub ograniczenia w zakresie wdrażania Twoich praw. Możemy być związani przepisami prawa lub innymi regulacjami, na podstawie których możemy nie być w stanie natychmiast usunąć Twoich danych osobowych.

Jeśli chodzi o wdrażanie swoich praw, możesz w dowolnym momencie skontaktować się z nami bezpośrednio, również za pośrednictwem naszych partnerów, którym przesłałeś dokumenty i / lub miałeś stosunki handlowe, a także pocztą elektroniczną, telefonicznie, zadając pytanie – poprzez środki elektroniczne (np.: pomoc online, za pośrednictwem naszej strony na Facebooku, na blogu itp.). Możesz znaleźć nasze Kontakty na naszych stronach internetowych, w niniejszej Polityce prywatności oraz w umowach zawartych z nami.

Wdrażamy Twoje prawa w dziedzinie ochrony danych osobowych bezpłatnie (z wyjątkiem przypadków, gdy żądania są oczywiście nieuzasadnione lub nieproporcjonalne, przede wszystkim w odniesieniu do powtarzalnej treści takich wniosków).

Jak przechowywane są Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe zgodnie z RODO oraz ustawodawstwem krajowym (w tym USA). Zgodnie z ogólną zasadą Twoje dane osobowe są przetwarzane (w tym przechowywane) w takiej formie, że twoja tożsamość byłaby możliwa do zidentyfikowania nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celów, dla których takie dane osobowe są przetwarzane.

Dążąc do ochrony Twoich danych osobowych przed bezprawnym dostępem, bezprawnym przetwarzaniem lub ujawnieniem, niezamierzoną utratą, zmianą lub usunięciem, stosujemy środki niezbędne do spełnienia wymagań obowiązujących przepisów i regulacji. Takie środki obejmują środki techniczne, na przykład wybór odpowiednich systemów komputerowych, bezpieczeństwo komputerowe, ochronę danych i plików, a także środki organizacyjne, ograniczenie dostępu do danych osobowych, zapewnienie poufności i inne środki.

Jak długo przechowywane są Twoje dane osobowe?

Okres przechowywania danych osobowych jest określony przez ustawodawstwo lub przez nas, zgodnie z ustawodawstwem i regulacjami.

W niektórych przypadkach określony okres obowiązku przechowywania niektórych dokumentów, w których znajdują się dane osobowe, jest określony przez ustawodawstwo i regulacje, na przykład, okres przechowywania dokumentów podatkowych jest określony przez prawo podatkowe w państwie, z którego chcesz ubiegać się o zwrot (lub ubiegałeś się o zwrot) podatków.

Jeśli okres przechowywania danych osobowych nie jest określony przez ustawodawstwo lub przepisy, dane osobowe będą przechowywane w okresie obowiązywania umowy i 10 lat po świadczeniu usług (po wykonaniu umowy) lub zakończeniu stosunków handlowych z tobą (rozwiązanie umowy), z uwzględnieniem okresu przedawnienia. Przechowujemy Twoją zgodę na marketing bezpośredni przez 5 lat.

Jakiego rodzaju działania marketingu bezpośredniego wykonujemy?

Możemy (bezpośrednio lub korzystając z naszych partnerów) przekazywać informacje o naszych Usługach istniejącym Klientom na podstawie uzasadnionego interesu.

Nasze informacje i powiadomienia marketingowe (na przykład powiadomienia o świadczonych przez nas Usługach) są wysyłane do Klientów, którym świadczone są (były) Usługi, również takich, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie marketingu bezpośredniego i / lub ofert.

Możemy przesyłać Ci informacje o świadczonych Usługach, nowych wydarzeniach w dziedzinie zwrotów podatków, przypomnienia o składaniu deklaracji lub o wnioskach o zwrot podatku.

W niektórych przypadkach możesz otrzymać informacje o zmianach w umowach między nami i / lub zmianach w zakresie zwrotów podatków lub przetwarzania danych, lub informacje (lub przypomnienia) dotyczące dodatkowych dokumentów / danych, które są niezbędne do wykonania Usługi, a także powiadomienia systemowe i inne związane ze świadczonymi Usługami. Takie powiadomienia informacyjne są niezbędne przy wykonywaniu umowy zawartej z Tobą i (lub) w przypadku załączników do niej, w celu zapewnienia zamówionych przez ciebie usług, przy czym takie powiadomienia i informacje nie są uważane za bezpośrednie reklamy marketingowe.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego jest Twoja zgoda lub nasz interes prawny do oferowania Usług.

Należy zauważyć, że aby otrzymać zwrot podatku, tj. Aby otrzymać nasze Usługi, nie musisz zgadzać się na otrzymywanie bezpośrednich powiadomień marketingowych.

Jak możesz wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień informacyjnych i / lub marketingowych?

Możesz wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień informacyjnych i / lub marketingowych, wyrażając zgodę na marketing bezpośredni na stronie internetowej, zaznaczając odpowiednie pole, potwierdzając w formularzu rejestracyjnym swój wybór i innymi środkami, z których jasno wynika, że chcesz otrzymywać oferowane informacje lub prosząc nas o wysyłanie powiadomień zgodnie z zawartymi z nami umowami lub w inny sposób.

Klienci, którzy już otrzymali nasze powiadomienia informacyjne, będą nadal otrzymywać takie powiadomienia po wejściu w życie RODO.

Czy możesz odwołać zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego?

Masz prawo w dowolnym momencie bezpłatnie odwołać zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

W każdej chwili masz prawo bezpłatnie odwołać swoją zgodę. Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, musisz skontaktować się z nami za pomocą dogodnych środków, w tym między innymi: osobiście, za pośrednictwem naszych partnerów (do których złożyłeś podanie w celu otrzymania Usług od nas), pocztą elektroniczną, za pośrednictwem swojego konta (jeśli takie masz), na naszej stronie na Facebooku i za pomocą innych środków, z których możemy zrozumieć, że nie chcesz już otrzymywać naszych powiadomień.

Czy używamy plików cookie?

Tak, używamy plików cookie, które są małymi plikami tekstowymi przechowywanymi na komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu, w celu usprawnienia działania strony internetowej i uproszczenia korzystania z takiej strony internetowej. Możesz zapoznać się z naszą polityką dotyczącą plików cookie tutaj: https://rttax.com/cookies/

Jak możesz się z nami skontaktować?

Zapraszamy do kontaktu z nami w sprawie pytań, próśb lub komentarzy dotyczących przetwarzania danych osobowych przez e-mail: info@rttax.com.

Ponadto możesz kontaktować się z nami za pomocą pytań przez telefon, poprzez naszą stronę internetową (pomoc online), blog, Facebook i w inny dogodny dla Ciebie sposób.

Możesz znaleźć nasze Kontakty na naszych stronach internetowych, w niniejszej Polityce prywatności oraz w umowach zawartych z nami.

Możesz również skontaktować się z naszym przedstawicielem w Unii Europejskiej we wszystkich sprawach (opisanych poniżej).

Nasz przedstawiciel w Unii Europejskiej.

Ponieważ znajdujemy się w USA, a Twoje miejsce pochodzenia lub zamieszkania znajduje się w Unii Europejskiej, aby ułatwić Ci korzystanie z przysługujących Ci praw, odpowiedzieć na Twoje obawy i zapewnić zgodność z RODO, wyznaczyliśmy przedstawiciela w Unii Europejskiej (tj. na Litwie), którym jest UAB „Rinkos tinklas“ (numer rejestracyjny firmy 135927776, adres siedziby Nemuno g. 13, Kaunas, Litwa, adres, pod którym wykonywane są operacje: Ožeškienės g. 15, Kaunas, Litwa, e-mail: info@rinkostinklas.lt,  info@rttax.lt, tel.: +370 37 755211, +370 679 68858), który działa w naszym imieniu jako Administrator Danych.

Należy wyjaśnić, że przedstawiciel działa w naszym imieniu, a jego powołanie nie narusza naszej odpowiedzialności z tytułu RODO.

Nota prawna

Niniejsza Polityka prywatności nie jest prawnie wiążącą umową między Tobą a nami. Ogólne wytyczne naszych standardów ochrony Danych osobowych przedstawiono w niniejszej Polityce prywatności. Możemy zmienić niniejszą Politykę prywatności, w miarę jak ulepszamy i rozszerzamy nasze Usługi i strony internetowe.

Na Twoje życzenie możesz również zapoznać się z Polityką prywatności u naszych partnerów biznesowych i na stronach obsługi klienta.