Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Spółka RT TAX Sp. z o.o. (zwana dalej „my”, „nas” itd.), prowadząca działalność na Polska jako przedstawiciel spółki RT Tax, stara się chronić prywatność wszystkich osób w toku przetwarzania danych osobowych. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych UE (zwanym dalej „RODO”) oraz obowiązującymi krajowymi przepisami i regulacjami. Potwierdzamy, że spółka RT TAX Sp. z o.o.  szanuje Państwa prywatność i zobowiązuje się chronić Państwa prawo do legalnego przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, dlaczego gromadzimy Państwa dane osobowe, jakiego typu dane osobowe gromadzimy, jak gromadzimy, udostępniamy i przechowujemy takie dane, jakie prawa mają Państwo w zakresie ochrony danych osobowych oraz w jaki sposób mogą Państwo korzystać z takich praw.

Korzystając z naszej strony internetowej lub usług, i w ten sposób udostępniając nam swoje dane osobowe, zgadzają się Państwo z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności (z wyjątkiem działań związanych z przetwarzaniem danych, w przypadku których wymagana jest Państwa odrębna zgoda). Zaznaczenie odpowiedniego pola podczas rejestracji na stronie i wypełnienie formularza rejestracyjnego będzie oznaczać, że zapoznali się Państwo z naszą Polityką prywatności. Jeśli chcą Państwo zapoznać się z postanowieniami Polityki prywatności, można to zrobić pod następującym adresem Centrum Kwiatkowskiego,
ul. 10 lutego 16 lok. B5.01/A, 81-364 Gdynia, Polska.

Jakie pojęcia są stosowane w niniejszej Polityce prywatności?

Administrator – administratorem Państwa danych osobowych jest spółka RT TAX Sp. z o.o. (nr rej. spółki: 221043478, adres siedziby: Centrum Kwiatkowskiego, ul. 10 lutego 16 lok. B5.01/A, 81-364 Gdynia, Polska, adres prowadzenia działalności: Centrum Kwiatkowskiego, ul. 10 lutego 16 lok. B5.01/A, 81-364 Gdynia, Polska, e-mail: poland@rttax.pl tel.: +48 58 621 13 60, której przekazali Państwo swoje dane osobowe dotyczące stosunków umownych lub przedumownych, bądź Usług, z których zamierzają Państwo korzystać.

Klient (Państwo) – osoba fizyczna korzystająca z Usług obecnie, w przeszłości lub wyrażająca zamiar korzystania z Usług.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe – wszelkie informacje bezpośrednio lub pośrednio dotyczące Klienta lub innej osoby fizycznej, którą można zidentyfikować lub która jest możliwa do zidentyfikowania, i której dane są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz obowiązującymi przepisami i regulacjami.

Przetwarzanie danych – każda operacja przeprowadzana na Danych osobowych (m.in. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, wyszukiwanie, przesyłanie itd.).

Usługi – wszelkie usługi oferowane lub świadczone przez spółkę RT TAX Sp. z o.o., jako przedstawiciela spółki RT Tax na Polska, w szczególności pośrednictwo na rzecz Klienta w zakresie zwrotu podatków z zagranicznych organów podatkowych (wykaz państw, z których można otrzymać zwrot podatków jest dostępny na następujących stronach internetowych: rttax.com; mokesciugrazinimas.lt).

Marketing bezpośredni – działalność wykonywana za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub w ramach innej bezpośredniej metody oferowania usług osobom i (lub) pytania ich o opinie na temat oferowanych usług.

Strona internetowa – rttax.pl; odzyskajpodatek.pl

Kiedy obowiązuje niniejsza Polityka prywatności?

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie, gdy korzystali Państwo, korzystają lub wyrazili zamiar korzystania z Usług spółki RT TAX Sp. z o.o., jako przedstawiciela spółki RT Tax na Polska. Polityka prywatności obowiązuje również w przypadku, gdy są Państwo powiązani z Usługami pośrednio. Polityka prywatności obowiązuje również w przypadku nawiązania stosunków przed wejściem w życie niniejszej Polityki prywatności i kiedy podali Państwo i (lub) spółka RT TAX Sp. z o.o.,  otrzymała Państwa Dane osobowe.

Dlaczego gromadzimy Państwa Dane osobowe?

Gromadzimy i wykorzystujemy Dane osobowe w celu świadczenia Państwu Usług (utworzenie, wykonanie umowy), ulepszania Usług, wysyłania powiadomień, ofert i informacji, ochrony praw i interesów naszych i osób trzecich, a także przestrzegania obowiązujących przepisów i innych regulacji. Jeśli nie przekażą nam Państwo swoich Danych osobowych, nie będziemy mogli świadczyć Państwu naszych Usług.

Po uzyskaniu Państwa zgody, przetwarzamy Państwa Dane osobowe w celu realizacji marketingu bezpośredniego. Mogą Państwo odwołać swoją zgodę dotyczącą marketingu bezpośredniego w każdej chwili.

Jak zbieramy Państwa Dane osobowe?

Większość danych uzyskujemy od Państwa bezpośrednio, ale możemy również otrzymywać niektóre dane z innych źródeł.

Spółka RT TAX Sp. z o.o., zazwyczaj otrzymuje Dane osobowe bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. uzyskujemy Państwa Dane osobowe:

 • gdy przekazują nam Państwo takie dane bezpośrednio, np. gdy składają Państwo wnioski, kontaktują się ze spółką RT TAX Sp. z o.o., (osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej), kontaktują się z naszymi partnerami, wypełniają formularz rejestracyjny, podają nam swoje dane kontaktowe, rejestrują się, odwiedzają naszą stronę internetową i w inny sposób,
 • gdy korzystają Państwo z naszych Usług lub stron internetowych,
 • gdy zgłaszają Państwo problem lub kontaktują się z nami w sprawie jakości Usług,
 • gdy udzielają się Państwo na forach dyskusyjnych, w mediach społecznościowych, na jakiejś stronie internetowej itp.

W niektórych przypadkach spółka RT TAX Sp. z o.o., otrzymuje Dane osobowe od osób, które nie są osobą, której dane dotyczą (Państwem), np. od naszych partnerów handlowych, którym przekazali Państwo swoje dane, ubiegając się o świadczenie usług przez nas, a także uzyskuje Dane osobowe z zagranicznych instytucji państwowych zarządzających zwrotami podatków w przypadku, gdy Państwo nie przekazali (nie mogli przekazać) wszystkich niezbędnych dokumentów do zwrotu podatku, lub z innych źródeł, gdy taki obowiązek jest określony w przepisach i regulacjach prawnych.

Możemy również pozyskiwać Państwa Dane osobowe, gdy podpisujemy różne umowy, w ramach których nie muszą być Państwo stroną lub przedstawicielem strony (np. umowa zawarta na postawie pełnomocnictwa, umowa z osobą prawną, w której podane są osoby kontaktowe lub dane przedstawicieli itp.).

Jakiego typu Dane osobowe przetwarzamy?

Główna działalność spółki RT TAX Sp. z o.o., jako przedstawiciela spółki RT Tax na Polska, jest związana z pośrednictwem na rzecz Klientów w zakresie zwrotu podatków. Przetwarzamy Państwa Dane osobowe, abyśmy mogli świadczyć i ulepszać te Usługi. Odpowiednio, dokładny zakres przetwarzanych przez nas Danych osobowych zależy od zamówionych przez Państwa Usług lub od naszych relacji z Państwem, a także od wymagań obowiązujących przepisów i regulacji w zakresie zwrotów podatków w kraju, w którym chcą Państwo uzyskać zwrot podatków.

Spółka RT TAX Sp. z o.o. przetwarza również Dane osobowe przedstawicieli swoich klientów i usługodawców, którzy są spółkami i osobami fizycznymi.

Zwykle gromadzimy i przetwarzamy następujące Dane osobowe:

 • dane do ustalenia tożsamości, takie jak imię, nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny, data urodzenia, numer identyfikacji podatkowej, kraj urodzenia, obywatelstwo, dane dokumentu tożsamości (i kopia), zdjęcie,
 • dane kontaktowe, takie jak adres zamieszkania lub adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail, adres IP,
 • dane zawodowe (pracownicze), takie jak dane pracodawcy (byłego pracodawcy), doświadczenie zawodowe, wynagrodzenie, otrzymane wypłaty, dokonane płatności, numer (kod) ubezpieczenia społecznego, numer (kod) identyfikacji podatkowej, dane zaświadczeń firmowych lub zaświadczeń o prowadzeniu indywidualnej działalności oraz inne dane, które należy przekazać organowi podatkowemu w państwie, w którym chcą Państwo uzyskać zwrot podatków,
 • dane o statusie rodzinnym, takie jak stan cywilny, niepełnoletnie dzieci,
 • informacje finansowe, takie jak numery rachunków bankowych.

Nie przetwarzamy danych wrażliwych (szczególnych kategorii) dotyczących Państwa zdrowia lub poglądów politycznych, z wyjątkiem przypadków, gdy takie dane są wymagane przez prawo lub w szczególnych przypadkach, gdy, na przykład, ujawnią Państwo takie dane podczas korzystania z Usług (np. informując nas o kwotach otrzymanych w ramach odszkodowania z tytułu choroby).

Gromadzimy dane dotyczące niepełnoletnich dzieci tylko w takim zakresie i tylko w przypadku, gdy takie daną muszą zostać zebrane i jest to niezbędne w celu ubiegania się o zwrot podatku dla Państwa (ubieganie się o ulgi/przywileje podatkowe itp.).

Komu udostępniamy Państwa Dane osobowe?

Ze względu na charakter świadczonych Usług, musimy udostępniać Państwa Dane osobowe w toku realizacji codziennych czynności, mających na celu uzyskanie zwrotu podatków dla Państwa, ponieważ zwroty podatków są dokonywane nie przez nas, ale przez organy podatkowe w różnych państwach (w tych, w których ubiegali się Państwo o nasze usługi w celu uzyskania zwrotu podatków).

Możemy ujawniać Państwa Dane osobowe:

 • partnerom spółki RT TAX Sp. z o.o., którzy świadczą Usługi wspólnie ze spółką RT TAX Sp. z o.o.,
 • zagranicznym organom podatkowym zarządzającym zwrotami podatków,
 • instytucjom państwowym i innym podmiotom realizującym funkcje powierzone im na mocy prawa,
 • podmiotom przetwarzającym Dane osobowe, które pomagają nam świadczyć Usługi (np. w zakresie utrzymania i rozwoju strony internetowej),
 • upoważnionym biegłym rewidentom, a także konsultantom prawnym i finansowym,
 • kiedy takie ujawnienie jest wymagane przez prawo, zgodnie z przepisami i procesami prawnymi, gdy uznamy w dobrej wierze, że ujawnienie takich informacji jest konieczne w celu ochrony Państwa lub naszych praw bądź zapewnienia bezpieczeństwa innych osób, lub udzielenia odpowiedzi na żądania instytucji lub urzędników państwowych.

Niniejszym oświadczamy, że korzystamy z usług partnerów, podmiotów przetwarzających Dane osobowe, tylko wtedy, gdy mamy pewność, że tacy partnerzy zapewnią odpowiednie środki organizacyjne, prawne, techniczne i fizyczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i legalnego przetwarzania Państwa Danych osobowych.

 Kto może uzyskać dostęp do Państwa Danych osobowych?

Do Państwa Danych osobowych dostęp mogą uzyskać tylko osoby posiadające takie prawo w spółce RT TAX Sp. z o.o.  lub u osób trzecich zatrudnionych przez spółkę RT TAX Sp. z o.o., lub inne osoby, gdy taki dostęp jest wymagany lub dozwolony przez prawo i przepisy. Potwierdzamy, że w celu przetwarzania Państwa Danych osobowych, możemy zatrudniać tylko takie osoby trzecie, które zapewniają wystarczające gwarancje właściwego wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by takie przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO oraz obowiązujących przepisów i regulacji, a także pod warunkiem zapewnienia ochrony Państwa praw.

Ujawniając Państwa Dane osobowe, zobowiązujemy się zapewnić, żeby ​​odbiorca danych stosował takie same środki ochrony i przetwarzania Danych osobowych, jakie sami stosujemy.

Działalność związana z przetwarzaniem wykonywana przez osoby trzecie zawsze podlega postanowieniom „Umowy o ochronie prywatności i przetwarzaniu danych” lub innym specjalnym warunkom, które spółka RT TAX Sp. z o.o.  uzgodni z takimi zewnętrznymi podmiotami przetwarzającymi.

Państwa dane, które gromadzimy, mogą być przetwarzane (także przechowywane) poza granicami Państwa kraju, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, np. w USA, na Nowej Zelandii, w Kanadzie (w zależności od kraju, w którym ubiegają się Państwo o zwrot podatku).

Państwa Dane osobowe są przetwarzane, przechowywane i rozpowszechniane na rzecz osób trzecich w taki sposób i w takim zakresie, o jakich są Państwo informowani zgodnie z Polityką prywatności w umowach zawartych między Państwem a nami i/lub w innym dokumencie.

Jakie prawa związane ze swoimi Danymi osobowymi Państwo posiadają?

Spółka RT TAX Sp. z o.o.  dąży do tego, aby działalność w zakresie przetwarzania Danych osobowych była uczciwa i przejrzysta, a także aby wszystkie prawa osobiste przewidziane w obowiązujących przepisach i regulacjach były stale chronione.

Mają Państwo następujące prawa:

 • Prawo dostępu do własnych Danych osobowych. Na Państwa żądanie potwierdzimy, czy Dane osobowe dotyczące Państwa są przetwarzane czy też nie, a także podamy informacje o celach takiego przetwarzania, kategoriach i odbiorcach przetwarzanych Danych osobowych, którym Dane osobowe są ujawniane, lub kategoriach takich odbiorców; powiadomimy Państwa, jakie Dane osobowe są przetwarzane, a także przekażemy wszystkie informacje będące w naszym posiadaniu dotyczące źródła takich Danych osobowych.
 • Prawo do żądania sprostowania przez nas nieprawidłowych lub niekompletnych Danych osobowych.
 • Prawo do otrzymania swoich Danych osobowych w systematycznym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, oraz prawo, pod pewnymi warunkami, przesyłania takich Danych osobowych innemu administratorowi (prawo do możliwości przenoszenia danych).
 • W pewnych okolicznościach, prawo do żądania usunięcia Danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania takich Danych osobowych (np. gdy takie Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których takie Dane osobowe zostały zebrane lub przetwarzane, cofnęli Państwo swoją zgodę i nie istnieje żadna inna legalna podstawa przetwarzania takich Danych osobowych, Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem itd.).
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych w pewnych celach i w określonych warunkach.
 • Bezwzględne prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa Danych osobowych w celu realizacji marketingu bezpośredniego.
 • Jeśli przetwarzanie Danych osobowych opiera się na Państwa zgodzie, mają Państwo prawo w każdej chwili cofnąć swoją zgodę w taki sam sposób, w jaki udzielili Państwo swojej zgody (m.in. osobiście, za pośrednictwem partnerów, poczty elektronicznej, w swoim profilu i w inny sposób). Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa Danych osobowych odbywającego się przed takim cofnięciem.
 • Prawo do złożenia skargi do Państwowego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

W zależności od szczególnych okoliczności, mogą istnieć określone warunki lub ograniczenia w zakresie realizacji Państwa praw. Możemy być związani przepisami prawa lub innymi regulacjami, na podstawie których możemy nie być w stanie natychmiast usunąć Państwa Danych osobowych.

Jeśli chodzi o realizację Państwa praw, mogą Państwo skontaktować się w każdej chwili ze spółką RT TAX Sp. z o.o. bezpośrednio, za pośrednictwem partnerów, poczty elektronicznej, telefonicznie, zadając pytanie na naszej stronie internetowej (np. w ramach pomocy online, za pośrednictwem naszej strony na Facebooku itd.).

Państwa prawa w zakresie ochrony Danych osobowych realizujemy bezpłatnie (z wyjątkiem przypadków, gdy wnioski są w oczywisty sposób bezpodstawne lub nieproporcjonalne, przede wszystkim ze względu na powtarzalną treść takich wniosków).

Jak są przechowywane Państwa Dane osobowe?

Państwa Dane osobowe przechowujemy zgodnie z RODO oraz krajowymi przepisami i regulacjami. Zgodnie z ogólnymi zasadami, Państwa Dane osobowe są przetwarzane (m.in. przechowywane) w takiej formie, aby tożsamość osób, których dane dotyczą, była możliwa do ustalenia, przez okres nie dłuższy niż to konieczne dla osiągnięcia celów, dla których takie Dane osobowe są przetwarzane.

Dążąc do ochrony Państwa Danych osobowych przed bezprawnym dostępem, bezprawnym przetwarzaniem lub ujawnieniem, niezamierzoną utratą, zmianą lub usunięciem, stosujemy środki niezbędne w celu spełnienia wymagań obowiązujących przepisów i regulacji. Takie środki obejmują środki techniczne, np. dobór odpowiednich systemów komputerowych, bezpieczeństwo komputerowe, ochronę danych i plików, a także środki organizacyjne, ograniczenie dostępu do Danych osobowych, zapewnienie poufności i inne środki.

 Jak długo przechowywane są Państwa Dane osobowe?

Okres przechowywania Danych osobowych jest określony w prawie i przepisach lub przez nas zgodnie z przepisami prawnymi i regulacjami. Ustalony okres trwania obowiązku przechowywania określonych dokumentów, w których znajdują się Dane osobowe, określają przepisy i regulacje, np. gdy okres przechowywania Danych osobowych jest określony w przepisach podatkowych w państwie, w którym chcą Państwo uzyskać (lub uzyskali) zwrot podatków.

Jeżeli okres przechowywania Danych osobowych nie jest określony w przepisach lub regulacjach, przechowujemy Państwa Dane osobowe w celu świadczenia Usług przez okres 10 lat po terminie świadczenia usług (z uwzględnieniem ogólnego terminu przedawnienia). Państwa zgodę na marketing bezpośredni przechowujemy przez okres 5 lat po uzyskaniu takiej zgody.

Jaką działalność w zakresie marketingu bezpośredniego realizuje spółka RT TAX Sp. z o.o.?

Spółka RT TAX Sp. z o.o.  może przekazywać informacje o swoich Usługach obecnym Klientom w oparciu o zgodne z prawem interesy.

Nasze informacje i powiadomienia w ramach marketingu bezpośredniego (np. informacje o świadczonych przez nas Usługach) są wysyłane do Klientów, którym Usługi są (były) świadczone, i którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie od spółki RT TAX Sp. z o.o.  informacji w ramach marketingu bezpośredniego i/lub ofert.

Spółka RT TAX Sp. z o.o. może przesyłać Państwu informacje o świadczonych Usługach, nowych zmianach w zakresie zwrotów podatków, przypomnienia o konieczności złożenia oświadczeń lub złożenia wniosków o zwrot podatku.

W niektórych przypadkach Klient otrzymuje informacje o zmianach w umowach zawartych z Klientem i/lub zmianach w zakresie zwrotów podatków lub przetwarzania danych, lub informacje (bądź przypomnienia) o dodatkowych dokumentach/danych, które są niezbędne w celu realizacji Usług, a także powiadomienia systemowe i inne powiadomienia dotyczące świadczonych Usług. Takie powiadomienia są niezbędne w ramach wykonywania umowy zawartej z Państwem i (lub) załączników do niej, realizacji zamówionych przez Państwa usług, a takie powiadomienia i informacje nie są uznawane za informacje w ramach marketingu bezpośredniego.

Aby otrzymać zwrot podatku, tj. uzyskać nasze Usługi, nie muszą Państwo zgadzać się na otrzymywanie powiadomień w ramach marketingu bezpośredniego.

W jaki sposób mogą Państwo wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień i/lub informacji w ramach marketingu bezpośredniego?

Mogą Państwo udzielić zgody na otrzymywanie powiadomień i/lub informacji w ramach marketingu bezpośredniego, wyrażając swoją zgodę w zakresie marketingu bezpośredniego na stronie internetowej, zaznaczając w tym celu odpowiednie pole, potwierdzając swój wybór w formularzu rejestracyjnym oraz w inny sposób, w ramach którego Państwa chęć otrzymywania oferowanych informacji byłaby jasna, lub żądając od nas przesyłania powiadomień zgodnie z zawartymi z nami umowami.

Klienci, którzy już otrzymają nasze powiadomienia, będą nadal otrzymywać takie powiadomienia po wejściu w życie RODO.

 Czy można nie zgodzić się na wykorzystywanie swoich Danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego?

Mają Państwo prawo w każdej chwili i bezpłatnie odmówić zgody na wykorzystywanie swoich Danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego. Mają Państwo prawo w każdej chwili i bezpłatnie cofnąć swoją zgodę. Jeśli zechcą Państwo skorzystać z tego prawa, należy skontaktować się z nami w dowolny sposób, w szczególności osobiście, za pośrednictwem naszych partnerów (u których wnioskowali Państwo o nasze Usługi), pocztą elektroniczną, na naszej stronie na Facebooku i w inny sposób, w ramach którego będziemy mogli wywnioskować, że nie chcą już Państwo otrzymywać naszych powiadomień.

Czy spółka RT TAX Sp. z o.o.  wykorzystuje pliki cookie?

Tak, spółka RT TAX Sp. z o.o..  wykorzystuje pliki cookie, które są małymi plikami tekstowymi zapisanymi na Państwa komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu, w celu usprawnienia działania strony internetowej i prostszego korzystania z takiej strony internetowej. Mogą Państwo zapoznać się z naszymi zasadami dotyczącymi plików cookie tutaj.

Jak można się z nami skontaktować?

Zachęcamy do kontaktowania się z nami w sprawie pytań, wniosków lub uwag dotyczących przetwarzania Państwa Danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poland@rttax.pl

Ponadto mogą Państwo skontaktować się z nami w sprawie pytań telefonicznie, na naszej stronie internetowej (pomoc online) i w inny dogodny dla Państwa sposób.

Nota prawna

Niniejsza Polityka prywatności nie stanowi prawnie wiążącej umowy pomiędzy Państwem a spółką RT TAX Sp. z o.o.. Ogólne zasady naszych standardów dotyczących ochrony Danych osobowych zostały przedstawione w niniejszej Polityce prywatności. Możemy zmieniać niniejszą Politykę prywatności w miarę ulepszania i rozszerzania zakresu naszych Usług i stron internetowych.

Na żądanie, mogą Państwo również zapoznać się z Polityką prywatności u naszych partnerów handlowych i w punktach obsługi klienta.